jueves, 27 de diciembre de 2007

Visita de miembros del Santo Sínodo de Serbia al Patriarca Teophilos de Jerusalén


El 25 de diciembre el Patriarca de Jerusalén, Teophilos III recibió en Jerusalén a miembros del Santo Sínodo de Serbia, el Muy Reverendo Metropolita de Montenegro, Amfiliohije y a Monseñor Hrisostomo, Obispo de Zica. Les acompañaban el Protosyngellos Jovan y el Padre Gajo Gajic. Le llevaron los saludos del Patriarca Pavle y del Santo Sínodo de la Iglesia Serbia y le dieron la enhorabuena al solucionarse el problema del reconocimiento por parte del gobierno de Israel del cual el Patriarca Teophilos ha recibido ya la grammata oficial.

La Iglesia rusa va a recuperar los relicarios guardados en los museos del Kremlin

Moscú, 24 de diciembre, RIA Novosti. Los relicarios que se guardan en las reservas museísticas del moscovita Kremlin serán traspasados a la Iglesia Ortodoxa de Rusia, anunció el lunes el Patriarca Alexis II.
"El presidente de Rusia firmó un decreto que traspasa a la Iglesia Ortodoxa todos los relicarios, objetos sagrados que hasta la fecha permanecían en los fondos museísticos del Kremlin de Moscú", declaró el jerarca religioso.
En noviembre pasado, la Iglesia rusa recuperó el arca con una partícula de la Túnica Santa, recordó Alexis II. En la actualidad, esta reliquia se expone en la moscovita Catedral del Salvador.

PASTORALA PREA FERICITULUI PĂRINTE DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE.


Preacuvioşi şi preacucernici Părinţi, Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos este vestită de îngeri ca bucurie mare pentru mântuirea oamenilor. Vestea Naşterii lui Hristos în Betleemul Iudeii este adusă oamenilor de către îngerii din ceruri, pentru că Cel ce Se naşte într-o iesle dintr-o peşteră de sub pământ este Acela prin Care şi pentru Care au fost făcute cerul şi pământul (cf. Coloseni 1, 16), Fiul Cel veşnic al Tatălui ceresc. Sfântul Evanghelist Luca ne spune că vestea Naşterii lui Hristos, adusă păstorilor de la Betleem de îngerul Domnului, a fost însoţită de slava Domnului care a înconjurat pe păstori în timp ce îngerul a stat lângă ei (cf. Luca 2, 9). Aşadar, vestea Naşterii Domnului se face deodată prin cuvânt ceresc şi prin vedere cerească, prin slove rostite şi slavă privită, pentru că Dumnezeu-Cuvântul Cel nevăzut cu ochii trupeşti, necuprins cu mintea şi cu privirea şi neatins cu mâna, Se face Om văzut cu ochii, ascultat cu urechile, înţeles cu mintea şi atins cu mâinile. De ce? Pentru ca să ne dăruiască nouă oamenilor, limitaţi şi trecători, slava Lui cea nemărginită şi veşnică. Să ne ridice la sfinţenia Lui pe noi cei căzuţi în păcat. Să ne dăruiască viaţă veşnică nouă celor muritori. Să ne înveţe ascultarea smerită şi recunoştinţa faţă de Dumnezeu pe noi cei neascultători şi nerecunoscători. Stăpânul lumii Cel atotputernic şi preaslăvit de îngeri S-a făcut om sărac şi slujitor smerit pentru ca pe noi să ne elibereze din robia lăcomiei după cele materiale şi din tirania orgoliului şi a slavei deşarte. Cel ce Se naşte veşnic din Dumnezeu-Tatăl, fără mamă, Se naşte în timp din mamă fără tată, ca să fie deodată Fiul unic al Tatălui ceresc şi fiul unic al Fecioarei. Fiul Cel veşnic al Tatălui ceresc a luat chip de Copil, născut din mamă pământeană, fără tată pământean, pentru ca să ne înveţe pe noi pământenii să căutăm neîncetat şi să iubim pururea pe Tatăl Cel veşnic, Făcătorul cerului şi al pământului. Hristos coboară din ceruri pe pământ, ca pe noi pământenii să ne înalţe la ceruri. Iubirea Lui smerită este spaţiul libertăţii şi înălţării noastre prin iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. Hristos Domnul S-a făcut purtător de trup pământesc, ca pe noi să ne facă purtători de Duh Sfânt ceresc. El S-a făcut Om, ca pe noi oamenii să ne îndumnezeiască prin har. Fiul preaslăvit al lui Dumnezeu S-a făcut Fiul smerit al Omului, ca pe noi oamenii să ne înalţe la demnitatea şi slava de fii duhovniceşti ai lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, prin cuvintele: "Şi celor câţi L-au primit, care cred în Numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut" (Ioan 1, 12 – 13). Hristos a coborât din ceruri şi S-a născut într-o peşteră, în interiorul pământului, ca pe noi oamenii să ne înalţe în interiorul Împărăţiei cerurilor. Acesta este înţelesul adânc al slavei Domnului arătată păstorilor de la Betleem, când îngerul Domnului le-a vestit Naşterea smerită a lui Hristos – Mântuitorul. De ce a fost vestit El ca Mântuitor? Pentru că mântuirea înseamnă unirea omului păcătos şi muritor cu Dumnezeu Cel sfânt şi veşnic viu. Hristos Se naşte ca Mântuitor ca să vindece oamenii de păcat şi de moarte şi să-i facă părtaşi vieţii veşnice. La Naşterea lui Hristos, cerul se uneşte cu pământul, iar îngerii se bucură împreună cu păstorii, pentru a ne arăta nouă taina mântuirii oamenilor în Biserica lui Hristos, în care Liturghia săvârşită pe pământ de păstorii sufleteşti ai turmei cuvântătoare se uneşte cu Liturghia cerească săvârşită necontenit de către îngeri în ceruri, după cum se spune chiar în rugăciunile Sfintei Liturghii (Rugăciunea dinainte de începerea Sfintei Liturghii şi rugăciunea dinainte de intrarea cu Sfânta Evanghelie prin Uşile împărăteşti). În acest sens, Sfântul Evanghelist Luca ne spune că, la Naşterea Domnului, împreună cu îngerul binevestitor s-a mai arătat păstorilor şi "mulţime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!" (Luca 2, 13-14). De ce îngerul Domnului a binevestit păstorilor de la Betleem Naşterea Domnului Hristos în timpul nopţii? Pentru că păstorii erau în stare de veghe sau de priveghere. În acest înţeles Evanghelia ne spune că păstorii "făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor" (Luca 2, 8). Întrucât păstorii erau obişnuiţi cu veghea de noapte pentru a păzi oile, ei priveau mai mult decât alţi oameni înălţimea şi întinderea cerului şi preţuiau taina luminii care risipeşte întunericul. Păstorii de pe câmp, nefiind robiţi de grijile şi de petrecerile lumeşti din cetate, înţelegeau mai bine legătura dintre cer şi pământ, dintre darurile cerului şi viaţa pământenilor. De aceea, când Se naşte Hristos – Lumina lumii, "Păstorul şi Păzitorul sufletelor noastre" (I Petru 2, 25), păstorii, cu ochi veghetori, cu minte şi inimă trează, primesc cei dintâi vestea Naşterii Mântuitorului lumii. După plecarea îngerilor, păstorii de pe câmp au mers la Betleem şi după ce au văzut cu ochii lor Pruncul născut în iesle (cf. Luca 2, 16), aşa după cum le-a vestit lor mai înainte îngerul Domnului (cf. Luca 2, 12), ei au devenit, la rândul lor, vestitori ai bucuriei Naşterii Domnului Hristos. Evanghelia spune: "Şi grăbindu-se, (păstorii) au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc culcat în iesle. Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil. Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori (...) Şi s-au întors păstorii slăvind şi lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră şi văzuseră precum li se spusese" (Luca 2, 16–18 şi 20). După cum odinioară îngerii şi păstorii turmelor de oi de la Betleem au vestit Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos "cu bucurie mare", ca fiind o minunată lucrare cerească împlinită pentru mântuirea oamenilor, aşa şi astăzi, în Biserica Ortodoxă, copiii şi tinerii, asemenea îngerilor, şi preoţii păstori ai comunităţilor de creştini, asemenea păstorilor de la Betleem, vestesc în Ajunul Crăciunului Naşterea Domnului, cântând troparul praznicului şi arătând icoana slavei Naşterii Domnului, din casă în casă, iar apoi se întorc la Casa Domnului, în biserică, să slăvească şi să laude împreună, cu mare bucurie, taina Naşterii Domnului, iubirea milostivă şi minunată a lui Hristos pentru oameni. Dreptmăritori creştini,
Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost vestită de îngeri ca fiind bucurie mare pentru tot poporul, pentru că ea este bucuria mântuirii. Iar pentru că vestea aceasta a mântuirii adusă de îngeri oamenilor a fost primită cu credinţă, ea a rodit atunci bucurie mare în sufletele credincioşilor şi rodeşte şi acum bucurie din an în an. Iată de ce Sărbătoarea Naşterii Domnului este o sărbătoare a bucuriei pe care ne-o dăruieşte nouă Dumnezeu-Tatăl în Fiul Său, Hristos-Mântuitorul, prin lucrarea Sfântului Duh, în Biserică şi în sufletele credincioşilor. Întrucât Hristos Domnul este izvorul bucuriei depline şi netrecătoare (cf. Ioan 17, 13), legătura vie cu El, prin credinţă puternică, rugăciune fierbinte şi fapte bune, aduce bucurie în viaţa Bisericii şi în sufletele credincioşilor. Această bucurie a credinţei în Hristos şi a iubirii statornice faţă de El este numită de către Sfântul Apostol Pavel "bucurie în Domnul" (cf. Filipeni 4, 4). Ea este roadă a Duhului Sfânt în sufletul omului credincios şi iubitor de Hristos şi de semeni (cf. Galateni 5, 22) şi arvună a bucuriei veşnice din Împărăţia lui Dumnezeu (cf. Romani 14, 17). Această bucurie, ca prezenţă a harului lui Hristos în sufletul omului luptător cu păcatul şi cu greutăţile vieţii, nu piere nici în vreme de încercare (cf. II Corinteni 6, 10; 7, 4; I Tesaloniceni 1, 6; 2, 19), ci, dimpotrivă, creşte când cel credincios suferă pentru Hristos şi pentru Biserică (cf. Coloseni 1, 24; Evrei 10, 34; 12, 2; Iacov 1, 2; 1 Petru 4, 13). Bucuria credinţei se intensifică şi se statorniceşte prin rugăciune fierbinte, prin pocăinţă şi iertare de păcate, prin eliberarea de patimi, prin cuvântul bun şi prin fapta cea bună, prin viaţă curată şi iubire sfântă. Ea devine bucurie deplină a celor ce înaintează pe calea sfinţeniei. Când Sfânta Biserică a lui Hristos cheamă pe toţi oamenii la mântuire, ea îi cheamă la această bucurie deplină în Hristos - Izvorul bucuriei veşnice. Când Hristos-Domnul vine în lume, Prunc născut în multă smerenie, îngerii vestesc păstorilor bucurie mare. Când Hristos -Domnul Cel răstignit înviază din morţi, El însuşi întâmpină pe cale femeile mironosiţe cu salutarea: Bucuraţi-vă! Când Hristos Cel înviat din morţi Se înalţă întru slavă la ceruri, El făgăduieşte că va fi cu cei ce cred în El, în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor (cf. Matei 28, 20), iar ucenicii trăiesc cu "bucurie mare" (Luca 24, 52) adevărul făgăduinţei lui Hristos şi al prezenţei Lui în ei, prin lucrarea Duhului Sfânt, Mângâietorul (cf. Ioan 15, 26; 16, 13-14). Bucuria credinţei sau bucuria creştinilor în Hristos -Domnul este vestită de Sfântul Apostol Petru, ca bucurie a mântuirii, plină de har şi lumină: "pe El (pe Hristos), fără să-L fi văzut, Îl iubiţi; întru El, deşi acum nu-L vedeţi, voi credeţi şi vă bucuraţi cu bucurie negrăită şi preaslăvită, dobândind răsplata credinţei voastre, mântuirea sufletelor" (1 Petru 1, 8-9). Bucuria credinţei ca bucurie a mântuirii oamenilor şi ca bucurie a vieţii veşnice în Hristos a fost prevestită de profeţii Vechiului Testament, mai ales de profetul Isaia (Isaia 9, 2; 35, 1; 44, 23; 49, 13; 61, 7, 10; 65, 14; 66, 10). Ea este trăită ca bucurie sfântă a vieţii creştine de Sfinţii Apostoli şi de Biserica lui Hristos de-a lungul veacurilor şi se dăruieşte deplin celor mântuiţi, drepţilor şi sfinţilor în Împărăţia lui Dumnezeu, după cum se spune în cartea Apocalipsei (18, 20; 19, 7). Bucuria credinţei, ca bucurie a prezenţei lui Hristos -Domnul în sufletele oamenilor care cred în El şi Îl iubesc pe El, creşte pe măsura tăriei credinţei noastre, a rugăciunii noastre, a dorinţei de sfinţenie şi a faptelor bune pe care le săvârşim. Bucuria credinţei s-a făcut roditoare de-a lungul veacurilor în predica Sfinţilor Apostoli, în mărturisirea jertfelnică a sfinţilor mucenici, în lupta pentru apărarea dreptei credinţe a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, în zelul pastoral al preoţilor de parohie şi în rugăciunea necontenită a monahilor şi monahiilor din mănăstiri, în creşterea copiilor şi a tinerilor în dreapta credinţă, în mulţimea bisericilor şi a catedralelor, în mulţimea aşezămintelor filantropice înfiinţate de creştini, în mulţimea operelor de artă creştină, dar mai ales în frumuseţea sărbătorilor şi a cântărilor bisericeşti ortodoxe, precum şi în frumuseţea colindelor şi a datinilor populare româneşti, inspirate de credinţa creştină. Toate acestea sunt străbătute şi luminate de bucuria iubirii milostive şi a slavei neînserate a Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Toate slujbele Bisericii ca lucrări de mărturisire şi de preaslăvire a lui Hristos, ca răspuns al iubirii noastre la iubirea Lui milostivă şi mântuitoare, sunt izvor de bucurie şi veşminte ale bucuriei. De asemenea, rugăciunile zilnice pe care le săvârşim cu credinţă şi evlavie acasă sau la locul de muncă sunt izvor de bucurie. Toate cuvintele bune pe care le rostim şi faptele bune pe care le săvârşim cu dragoste şi smerenie spre folosul semenilor noştri în familie, în Biserică şi în societate sunt izvor de bucurie, pentru că ele sunt semne luminoase ale credinţei noastre în Hristos şi ale iubirii Lui sfinte lucrătoare în noi prin harul Sfântului Duh.
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
În viaţa noastră de fiecare zi, dar mai ales în aceste zile de sărbătoare, să oferim celor din jurul nostru daruri şi semne ale bucuriei. Să aducem bucurie în casele şi în sufletele în care se află tristeţe şi singurătate, boală şi sărăcie, suferinţă şi înstrăinare. Să răspundem iubirii nemărginite a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor cu fapte ale iubirii noastre frăţeşti, ştiind că adevărata credinţă este "credinţa lucrătoare prin iubire" (Galateni 5, 6). Să nu uităm în rugăciunile noastre şi în semnele iubirii noastre frăţeşti de Crăciun şi de Anul Nou nici pe fraţii noştri români care se află departe de ţară şi de casă. În noaptea de 31 decembrie 2007 spre 1 ianuarie 2008 şi în ziua de Anul Nou să înălţăm rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu (Te-Deum) pentru binefacerile primite de la El în anul care a trecut şi să-I cerem ajutorul în toată lucrarea cea bună şi folositoare din anul nou în care intrăm. Cu bucurie, vestim tuturor că, începând cu data de 27 octombrie 2007, de Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, Patriarhia Română are un post de radio, Radio Trinitas, un post de televiziune, Trinitas TV, şi un cotidian, Ziarul Lumina, ca urmare a bunei colaborări misionare dintre Patriarhie şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Aceste mijloace noi de comunicare şi de misiune în societate împreună cu agenţia de ştiri formează Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române. Sperăm că toate acestea ne vor ajuta să zidim duhovniceşte Biserica din suflete şi să sensibilizăm mai mult pe toţi credincioşii dornici să ajute la construirea noii Catedrale Patriarhale, numită şi Catedrala Mântuirii Neamului, mai ales după ce în data de 29 noiembrie 2007 a fost sfinţit locul pentru construirea acesteia. Avem nădejdea că dorinţa Patriarhilor României şi mai ales a vrednicului de pomenire Părintele nostru Patriarh Teoctist se va împlini cât mai curând. Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Anului Nou – 2008 şi Botezului Domnului, vă adresăm tuturor calde şi părinteşti urări de pace şi sănătate, fericire şi ajutor mult de la Dumnezeu în tot lucrul bun şi folositor, dimpreună cu tradiţionala urare "La mulţi ani!"
Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!
Al vostru către Hristos -Domnul rugător,

† D A N I E L

miércoles, 26 de diciembre de 2007

HOMILÍA DE LA NAVIDAD DE SAN JUAN CRISÓSTOMO


¡Me sorprende un nuevo y maravilloso misterio! Mis oídos resuenan ante el himno de los pastores, que no entonan una melodía suave sino un himno celestial ensordecedor. ¡Los ángeles cantan! ¡Los Arcángeles unen sus voces en armonía! ¡Los Querubines entonan sus alabanzas llenas de gozo! ¡Los Serafines exaltan Su gloria! Todos se unen para alabar en esta santa festividad, sorprendiéndose ante el mismo Dios aquí… en la tierra y el hombre en el cielo. Aquel que está arriba, por nuestra salvación reposa aquí abajo; y nosotros, que estábamos abajo somos exaltados por la divina misericordia. Hoy Belén se asemeja a los cielos, escuchando desde las estrellas el canto de las voces angélicas y, en lugar del sol, presencia la aparición del Sol de la Justicia. No preguntad como es esto, porque donde Dios desea, el orden de la naturaleza es cambiado. Porque Él quiso, tuvo el poder para descender. Él salvó. Todo se movió en obediencia a Dios. Hoy, Aquel que es, nace. Y Aquel que es, se convierte en lo que no era. Porque cuando era Dios, se hizo hombre sin dejar de ser Dios… Y así los reyes llegaron, viendo al Rey celestial que vino a la tierra, sin traer ángeles, ni arcángeles, ni tronos, ni dominaciones, ni poderes, ni principados, sino iniciando un nuevo y solitario camino desde un seno virginal. Y sin embargo no olvidó a sus ángeles, no los privó de su cuidado, porque por su encarnación no ha dejado de ser Dios. Y, mira: los reyes han llegado, para servir al Jefe de los ejércitos celestiales; las mujeres vienen a adorarlo, pues ha nacido de una mujer, para que cambie las penas del alumbramiento en gozo; las vírgenes, al hijo de la Virgen… Los niños vienen a adorarlo pues se hizo niño, porque de la boca de los niños perfeccionará la alabanza; los niños, al niño que levantó mártires por la matanza de Herodes; Los hombres a Aquel que se hace hombre para curar las miserias de sus siervos. Los pastores, al Buen Pastor que da la vida por sus ovejas; los sacerdotes, a Aquel que se hace Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec. Los siervos, a Aquel que tomó la forma de siervo, para bendecir nuestro servicio con la recompensa de la libertad (Fil 2:7); Los pescadores, al Pescador de la humanidad; Los publicanos, a Aquel quien estando entre ellos los nombró evangelistas; Las mujeres pecadoras a Aquel que entregó sus pies a las lágrimas de la mujer arrepentida, y para que pueda abrazarlos también yo; todos los pecadores han venido, para poder ver al Cordero de Dios que carga con los pecados del mundo. Por eso todos se regocijan, y yo también deseo regocijarme. Deseo participar de esta danza y de este coro, para celebrar esta fiesta. Pero tomo mi lugar, no tocando el arpa ni llevando una antorcha, sino abrazando la cuna de Cristo. ¡Porque ésta es mi esperanza! ¡Ésta es mi vida! ¡Ésta es mi salvación! ¡Éste es mi canto, mi arpa! Y trayéndola en mis brazos, vengo ante vosotros habiendo recibido el poder y el don de la palabra, y con los ángeles y los pastores canto: ¡Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y entre los hombres buena voluntad!

FIESTA DE LA NAVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO


No hay nada, en todo lo hecho por Dios a través de los siglos, más beneficioso y más divino que el nacimiento de Cristo que hoy festejamos, como señala san Gregorio Palamás. En efecto, todos los santos nos dicen que el principio y la raíz de todas las fiestas Dominicales es el nacimiento del Salvador Cristo. Si la creación del cielo y de la tierra, la composición del mar y del aire, la generación de los máximos elementos, muestran la fuerza del Verbo de Dios, mucho más, la condescendencia que tuvo Dios en encarnarse y convertirse en humano, revela este atributo del Altísimo. El nacimiento de Cristo supera nuestro razonamiento y provoca la admiración y la glorificación de todas las personas. Nadie tenía la esperanza de que Dios se hiciera humano y habitara entre nosotros. Fue por eso que el ángel dijo: “He aquí que os anuncio una gran alegría, que será para todo el pueblo” (Lc 2,10). Veamos las consecuencias del nacimiento de nuestro Señor para la ecumene. Las consecuencias de la encarnación del Señor son muchas. Antes que nada debemos sentir que nos regaló su propio ser. Esto no se puede comparar con ningún otro don de Dios. Luego la encarnación de Cristo influyó sobre toda la creación. Los ángeles consiguieron la inmutabilidad, los humanos obtuvieron la capacidad de enmendarse, los demonios fueron humillados. El Señor trajo la paz. Una paz “perfecta e inamovible, que se ofrece a todos los de buena voluntad sin distinción” como escribe un santo de la Iglesia. Sólo con el nacimiento del Señor se reveló la buena voluntad de Dios. Dios quería que sus creaturas lleguen a la perfección y a la deificación. El nacimiento de Cristo es misterio de amor. En uno de los cánticos de Navidad se dice con claridad: “Cuando el Creador vio que se perdía el ser humano que Él creo con sus propias manos, inclinó el cielo y bajó”. Su humildad es infinita y naturalmente la máxima. La encarnación de Cristo provoca al ser humano eterna admiración y asombro. Dios nos amó. Eso nos crea obligaciones, para que le amemos también nosotros. Nada en el mundo es suficiente para cumplir con nuestras deudas frente a Dios. El Señor se hizo humano, sin pedirnos nada a nosotros, pues nada espera a cambio que no sea en nuestro beneficio. Por otra parte, Dios no necesita nada. Su encarnación nos benefició a nosotros, pues nos liberó del yugo del maligno para convertirnos en hijos de Dios. Hermanos de Cristo e hijos de Dios, ahora podemos disfrutar de la verdadera vida que es nuestra unión con Dios. Cristo, con Su encarnación se convirtió en la levadura con la que se amasó toda la humanidad. Fue llamado primogénito para convertirse en primicia de la adopción filial de todos los humanos de buena voluntad, pues esa era su voluntad, la de darnos la fuerza de convertirnos en hijos de Dios. Teniendo todo eso en cuenta, debemos hacer las paces con Dios, cumpliendo con todo lo que le agrada. Debemos aprender a orar, a ser prudentes, a decir siempre la verdad y de actuar con justicia. Debemos hacer las paces con nosotros mismos, sometiendo la carne al espíritu, para tener una conducta consciente y serenidad en nuestros pensamientos. Debemos estar en paz con los demás mostrando tolerancia y longanimidad. De esta manera nos apartaremos del pecado, tendremos un comportamiento celestial, viviremos con la esperanza de la redención de la corrupción y de las tentaciones de la vida cotidiana y nos libraremos del demonio maligno que nos alejó de Dios y de la verdadera vida. Cristo nació para acercarnos a Él, para convertirnos en Sus hermanos, para darnos lo que Él tiene: la beatitud y el amor. La buena voluntad de Dios es que nos salvemos del peso del pecado y del dominio del maligno. Para terminar podríamos comentar todo lo que escribe san Gregorio Palamás, con los siguientes pensamientos. La encarnación de nuestro Señor, no se consumó para que simplemente seamos mejores de lo que éramos antes, sino para renovar ontológicamente la naturaleza humana y para liberar la creación en un sentido más amplio, de la corrupción y de la muerte. El Señor asumió la naturaleza humana y la condujo a la deificación, que es el fin de la creación del ser humano. Por este gran don que nos ha dado, no alcanza toda nuestra vida para alabarle y glorificarle. Estamos eternamente en deuda con Él por su inmenso amor por nosotros. Este misterio de la devoción y del amor, debemos vivirlo personalmente en nuestra vida eclesiástica y principalmente en la divina Eucaristía. De esta manera nos convertiremos en verdaderos adoradores del nacimiento de Cristo. En nosotros se repetirá de nuevo el gran acontecimiento, viviremos personalmente la presencia de Dios y podremos dar testimonio auténtico de Su persona. No conoceremos simplemente las cosas divinas, sino que padeceremos las cosas divinas, que es el acontecimiento más importante de nuestra vida.

domingo, 23 de diciembre de 2007

AI VENIT MOS CRACIUM!!!


Parece ser que los niños de la escuela de Rumano que gestiona la Asociación "Aripi" se han portado bastante bien. Este sábado Mos Cracium se pasó por la sede de la Universidad de Alicante para dear sus regalos. Me cuentan que a sido una gran fiesta que este año me he perdido (demasiados follones en la Parroquia prparando las fiestas). Que el Niño Dios los bendiga a todos y nos llene el corazón de paz, amor y felicidad en estos santos días de su nacimiento. Ah, y esperemos que Mos Cracium, se siga portando bien mañana por la noche. JO, JO, JO, JO

viernes, 21 de diciembre de 2007

Del Tratado de San Ireneo, Obispo, contra las herejías: La economía de la encarnación redentora (Libro 3, 20, 2-3: SCh 34, 342-344)

La gloria del hombre es Dios; el hombre, en cambio, es el receptáculo de la actuación de Dios, de toda su sabiduría y su poder.De la misma manera que los enfermos demuestran cuál sea el médico, así los hombres manifiestan cuál sea Dios. Por lo cual dice también Pablo: Pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. Esto lo dice del hombre, que desobedeció a Dios y fue privado de la inmortalidad, pero después alcanzó misericordia y, gracias al Hijo de Dios, recibió la filiación que es propia de Éste.Si el hombre acoge sin vanidad ni jactancia la verdadera gloria procedente de cuanto ha sido creado y de quien lo creó, que no es otro que el poderosísimo dios que hace que todo exista, y si permanece en el amor, en la sumisión y en la acción de gracias a Dios, recibirá de Él aún más gloria, así como un acrecentamiento de su propio ser, hasta hacerse semejante a aquel que murió por él.Porque el Hijo de dios se encarnó en un carne pecadora como la nuestra, a fin de condenar al pecado y, una vez condenado, arrojarlo fuera de la carne. Asumió la carne para incitar al hombre a hacerse semejante a Él y para proponerle a Dios como modelo a quien imitar. Le impuso la obediencia al Padre para que llegara a ver a Dios, dándole así el poder de alcanzar al Padre. La Palabra de Dios, que habitó en el hombre, se hizo también Hijo del hombre, para habituar al hombre a percibir a Dios, y a Dios a habitar en el hombre, según el beneplácito del Padre.Por esta razón el mismo Señor nos dio como señal de nuestra salvación al que es Dios-con-nosotros, nacido de la Virgen, ya que era el Señor mismo quien salvaba a aquellos que no tenían posibilidad de salvarse por sí mismos; por lo que Pablo, al referirse a la debilidad humana, exclama: Sé que no es bueno eso que habita en mi carne, dando a entender que el bien de nuestra salvación no proviene de nosotros, sino de Dios; y añade: ¡Desgraciado de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Después de lo cual se refiere al libertador: la gracia de nuestro Señor Jesucristo.También Isaías dice lo mismo: Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis.» Mirad a vuestro Dios que trae el desquite, viene en persona y os salvará; porque hemos de salvarnos, no por nosotros mismos, sino con la ayuda de Dios.

DOMINGO ANTERIOR A LA NAVIDAD


La Navidad es la fiesta en la que la Iglesia nos enseña que, en la persona de Jesús se realiza la recapitulación del bien. El Verbo de Dios que se acercó al mundo recibe en su hipóstasis la naturaleza humana, la renueva y la convierte en divina, semejante a Dios y continente del esplendor y de la operación del Espíritu Santo. La renovación del ser humano, creado según la imagen de Dios, se hace realidad en Cristo que es la imagen de Dios Padre. La misma renovación se realiza en cada creyente por el Espíritu Santo. Así el misterio de la Santa Trinidad que se manifestó en sombras en la creación del ser humano, se revela plenamente en la encarnación de Cristo. Al mismo tiempo en la persona de Cristo se revela el ser humano perfecto, el nuevo Adán que permanece indisolublemente unido a Dios y recapitula toda la creación. Los Padres de la Iglesia no intentan conocer a Cristo a partir del ser humano, sino que se aproximan al verdadero ser humano a partir de Cristo. El cristiano que vive como miembro del cuerpo de Cristo, se convierte en Cristo a causa de gracia. En su carne, que es también carne de Cristo, es perdonado todo el mundo y es condenado el pecado. Así el apóstol Pablo deseaba convertirse en anatema para sus hermanos en la carne (Ro 9,3). Un anciano asceta que escuchó la confesión de un homicida, le golpeó cariñosamente el hombro y le dijo: Hijo, yo cometí el homicidio, no fuiste tú. Las causas del mal social, así como del bien social, están enraizadas en cada uno de nosotros. El pecado tiene carácter personal. El creyente ve el pecado de los demás, como propio. Es por eso que emprende la lucha contra el mal a partir de sí mismo. Luchando contra las pasiones y contra el pecado en sí mismo participa en la lucha común de la humanidad contra el mal. Dios, a quien “nadie jamás ha visto” (Jn 1,18) se reveló y “nos habló a través del Hijo” (Heb 1,2). Esta revelación no es simplemente un nuevo período en la historia de la salvación, sino su realización. Cristo es el cumplimiento de la Ley y de los profetas, así como, de toda otra revelación de Dios al mundo. La economía en Cristo inaugura una nueva situación y crea el inicio de la nueva vida. Ésta se representa desde ya en la Iglesia, particularmente en la divina Eucaristía, pero se revelará finalmente en el reino de Dios. Con la llegada de Cristo, la corrupción y la muerte se transfiguran en incorrupción y vida. La Ley se convierte en Verbo, persona, hipóstasis, que llama al ser humano a ser partícipe de la vida divina. El fin de la divina encarnación no es otro que la salvación y la renovación del ser humano. Si no hubiese necesidad de salvar al ser humano, Dios no se convertiría en humano. Debido a que, con el odio del diablo entró al mundo la muerte al mundo y arrastró al ser humano, Dios se hizo humano. Padece junto a nosotros y se empobrece con su encarnación para que nosotros nos enriquezcamos con su pobreza. Dios creó al ser humano para que se perfeccione según su semejanza. Paralelamente, previó que, después de la transgresión del mandamiento, a la que incurriría el ser humano, no se cancelara el objetivo de la creación, sino que se hiciera posible su realización con la encarnación. Es decir, aquello que no logró el ser humano, porque fue engañado por el diablo y desafió el mandamiento, lo ofrece Dios con su encarnación. La gran fiesta de la Navidad nos recuerda que el objetivo de la divina encarnación no se halla en Cristo sino en el ser humano. Y, Dios se convierte en ser humano, porque desde el principio, el fin de la creación del ser humano ha sido que alcance la semejanza de Dios.

jueves, 20 de diciembre de 2007

Se agrava el estado de salud del Patriarca PavleNos alegrábamos del restablecimiento del Patriarca que recibió el día 13 al Presidente Serbio pero nuevamente tebemos que elevar oraciones insistentes al Señor por su salud. El último informe médico al que he tenido acceso es del 17 de diciembre y en él los médicos dicen que su salud se ha deteriorado grandemente durante el pasado fin de semana, aumentando la temperatura debido a las infección pulmonar y urinaria. Está siendo tratado adecuadamente y sigue monitorizado. Pedimos a Dios por su salud. Que Él sea su consuelo y fortaleza en la enfermedad y la Madre de Dios lo cobije bajo su manto protector.

miércoles, 19 de diciembre de 2007

20 de diciembre: PRIMER DÍA DE LA PREFIESTA DE NAVIDAD


Venid fieles y celebrad
el inicio de la fiesta del Nacimiento de Cristo.
Elevemos nuestros pensamientos hacia el cielo
y acudamos espiritualmente a Belén.
Contemplemos con los ojos del alma a la Virgen
que se acerca a la cueva para dar a luz al Señor y Dios de todos.
Cuando José contempló esta maravilla,
pensó que era solamente un Niño envuelto en pañales,
más la ver a los ángeles, los pastores y los reyes,
reconoció que el Niño era verdaderamente Dios.
(De las vísperas de Navidad)

20 de Diciembre: San Ignacio de Antioqía


Discípulo de los Apóstoles, Padre de los Obispos, vigoroso guerrero en la vanguardia de los victoriosos Mártires, San Ignacio ha sido tres veces coronado y brilla reluciente en el firmamento de los Amigos de Dios. Atendiendo a su nombre, que simboliza el fuego (ignis, en latín), el amor de Cristo ardió tan fuertemente en su corazón que fue llamado Teóforo,-Portador de Dios-, calificativo que, sin jactancia, no titubeó en aplicarse el mismo, en tanto que todos los cristianos después del Bautizo se convierten en Portadores de Cristo (Cristóforos) y son revestidos en el Espíritu Santo. Ignacio había conocido a los Apóstoles en su juventud y, en compañía de Policarpo, fue iniciado en los más profundos misterios de la fe por San Juan el Evangelista. Posteriormente, sucedió a Evodus como el segundo Obispo de Antioquia, capital de Siria y loa mayor ciudad del oriente, cuya sede episcopal fue fundada por el Apóstol Pedro. Durante la persecución de Domiciano (81-96), San Ignacio alentó a los muchos confesos a sobrellevar sus tormentosas tribulaciones con el deseo de ganar la vida eterna; consoló a los prisioneros y compartió con todos su vehemente deseo a Cristo en su muerte, a modo de llegar a unirse a Él para siempre. Pero el temerario Obispo no fue arrestado en este tiempo y cuando la persecución menguó, él se sintió desilusionado de que Dios no le llamara a la perfección de un verdadero discípulo. En los años de paz que siguieron, San Ignacio se ocupó de la organización de la Iglesia, mostrando que la Gracia que vino sobre los Apóstoles en Pentecostés persistía en el ministerio episcopal, aún cuando los Doce se hubieran ido ya. Exhortó a todas las iglesias a permanecer en unidad y amor alrededor del Obispo, quien es la imagen terrenal del único verdadero Obispo y Gran Sacerdote, Jesucristo. Unidos por la fe inquebrantable en el crucificado y resucitado Salvador, y en la unidad del corazón nacida del amor y la esperanza común, los fieles deben reunirse tan frecuentemente como puedan, especialmente en el Día del Señor, para celebrar la Santa Eucaristía con su Obispo y la asamblea de sacerdotes y diáconos; partiendo el mismo pan, que es la medicina de la inmortalidad, el remedio contra la muerte y, específicamente, la vida eterna en Cristo. Donde está el Obispo, dijo, ahí está Jesucristo, ahí está la Iglesia, la seguridad de la vida eterna, la promesa de la comunión con Dios. Cuando la persecución del emperador Trajano (98-117) en Antioquía, San Ignacio se presentó voluntariamente ante él y confesó su fe en un solo Dios, creador y amigo del hombre y en su Hijo Unigénito Jesucristo. Con disgusto el gobernante le dijo: “Así que eres discípulo del crucificado bajo Poncio Pilato, ¿lo eres?”. “Yo soy el discípulo de Aquél que clavó mi pecado en la Cruz y que ha derrotado al demonio y sus símbolos bajo sus pies”, replicó el santo. –“¿Por qué te haces llamar portador de Dios?”. –“Porque porto al Cristo viviente dentro de mi”. –“Entonces que sea el portador del Crucificado llevado en cadenas a Roma”, ordenó el emperador, y “ahí que sea arrojado a los leones para diversión de la gente”. Como San Pablo y muchos otros gloriosos mártires, el siervo de Dios se llenó de regocijo y fervientemente besó las pesadas cadenas que le cargaron llamándolas “mis más preciadas perlas espirituales”. Durante su larguísimo camino a Roma, se enteró de que los fieles de esa ciudad pretendían evitar su sacrificio; les escribió rogándoles que contuvieran su inoportuno entusiasmo y que no intervinieran: “Ahora yo suplico ser un discípulo...mi deseo terrenal ha sido crucificado, y no hay más fuego en mi por amar las cosas materiales, pero hay un agua viviente en mi que murmura y dice en mi interior: ¡Ven al Padre!”. El amor de Cristo obró tan fuertemente en él que le inspiró con palabras de fuego: “Perdonadme hermanos, no me persuadan de vivir, no deseen que yo no muera. Permitidme ser un imitador de la Pasión de mi Dios...dejadme ser alimento de las bestias, por lo que me será posible encontrar a Dios. Soy trigo de Dios y debo ser triturado por los dientes de las bestias para convertirme en pan puro de Cristo. Para hacerse, a semejanza de Cristo, verdadero pan eucarístico, para servir a través de Él mismo en la verdadera y perfecta liturgia.” Tal era el único deseo del santo Obispo. Cuando el momento de su prueba final llegó, San Ignacio entró a la Arena como si se aproximara al Santo Altar para servir su última Liturgia en presencia de sus fieles. Ahora, pleno obispo y discípulo del Sumo Sacerdote de nuestra Salvación, Jesucristo –sacerdote y víctima a la vez- se ofreció a sí mismo complacientemente a los feroces leones que se abalanzaron sobre él y le devoraron en breves momentos, sin dejar nada, tal como él lo había deseado, excepto los huesos más largos. Estas preciosas reliquias fueron devotamente reunidas por los fieles y llevadas de vuelta a Antioquía con gran solemnidad; veneradas por los cristianos a lo largo del camino como al pastor, fueron devueltas vivas y triunfantes a su rebaño.

Vigilia en Mitrovica contra la independencia de Kosovo


Belgrado, 18 dic (RHC) Miles de personas protestaron en la ciudad kosovar de Mitrovica contra la posible proclamación unilateral de independencia de la provincia serbia de Kosovo.Ante la presencia de militares de la Fuerza Multinacional de la OTAN, los oradores defendieron la integridad de Serbia y solicitaron que el gobierno rechace la agilización de la entrada del país en la Unión Europea, SI ésta NO garantiza el respeto al territorio serbio.
La provincia serbia de Kosovo es administrada por una misión de la ONU desde que finalizaron los bombardeos de Estados Unidos y la OTAN en junio de 1999.
Los principales dirigentes locales, representantes de la iglesia cristiana ortodoxa y ciudadanos de los asentamientos serbios de la provincia de Kosovo iniciaron una vigilia en protesta por la posible separación de esa provincia y la fragmentación del país.Los manifestantes se reunieron en el principal enclave serbio de Kosovo en espera de los resultados de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, que se iniciará este miércoles para debatir sobre el estatuto de la provincia.

Éxodo de cristianos en Tierra Santa


Con las Navidades se han incrementado las visitas de peregrinos a Belén, el lugar del nacimiento de Jesús, pero irónicamente, ha aumentado el éxodo de cristianos de este pueblo debido a la persecución continua a manos de musulmanes radicales según informa el rabino Yechiel Eckstein, dirigente de la asociación interreligiosa "Compañerismo Internacional de Cristianos y Judíos". La persecución ha aumentado desde 1995 cuando Israel entregó el pueblo a la Autoridad Palestina. En aquel momento la población cristiana, en su mayoría ortodoxa, era de un 62 por ciento, hoy sólo llega al 15 por ciento, la cifra más baja que se recuerda. En Gaza pasa algo similar donde 3,000 cristianos viven entre 1.5 millón de musulmanes. “Los Estados Unidos y la comunidad internacional necesitan hacer presión ante la Autoridad Palestina y su líder, Mahmoud Abbas, para cambiar esta deplorable situación y garantizar la seguridad y la prosperidad de la población cristiana”, dijo Eckstein.

martes, 18 de diciembre de 2007

18 de diciembre: LA EXPECTAClÓN DEL PARTO DE LA SANTÍSIMA MADRE DE DIOSEsperar al Señor que ha de venir es el tema principal del santo tiempo de la Cuaresma que precede a la gran fiesta de Navidad. La humanidad estuvo entonces pendiente de esta promesa y adquiere este tema tal importancia que la concreción religiosa del pueblo de Israel se reduce en uno de sus puntos principales a esta espera del Señor. Esperaban los patriarcas, los profetas, los reyes y los justos, todas las almas buenas del Antiguo Testamento. En el punto culminante de esta expectación se halla la Santísima Virgen María. Todas aquellas esperanzas culminan en Ella, la que fue elegida entre todas las mujeres para formar en su seno el verdadero Hijo de Dios.
Sobre Ella se ciernen los vaticinios antiguos, en concreto los de Isaías; Ella es la que, como nadie, prepara los caminos del Señor.
Los Padres del décimo concilio de Toledo (656) instituyeron la fiesta que se llamó muy pronto de la Expectación del Parto, y que debía celebrarse ocho días antes de la solemnidad natalicia de nuestro Redentor, o sea el 18 de diciembre. La razón de su institución la dan los padres del concilio: no todos los años se puede celebrar con el esplendor conveniente la Anunciación de la Santísima Virgen, al coincidir con el tiempo de Cuaresma o la solemnidad pascual, en cuyos días no siempre tienen cabida las fiestas de santos ni es conveniente celebrar un misterio que dice relación con el comienzo de nuestra salvación. Por esto, "Se establece por especial decreto que el día octavo antes de la Natividad del Señor se tenga dicho día como celebérrimo y preclaro en honor de su santísima Madre".
En este decreto se alude a la celebración de tal fiesta en "muchas otras Iglesias lejanas" y se ordena que se retenga esta costumbre; aunque, para conformarse con la Iglesia romana, se celebrará también la fiesta del 25 de marzo. De hecho, fue en España una de las fiestas más solemnes, y consta que de Toledo pasó a muchas otras iglesias, tanto de la Península como de fuera de ella.
Además de los padres que estuvieron presentes en el décimo concilio de Toledo, en especial del entonces obispo de aquella sede, San Eugenio III, intervino en su expansión. San Ildefonso, sucesor de San Eugenio en la silla de la Iglesia de Toledo, y uno de los más devotos de la Madre de Dios, y muy celoso de su culto, confirmó este establecimiento, y fue quien le dio el nombre de Expectación del Parto de la Virgen María, para dar a entender a los fieles particularmente deben en estos ocho días aumentar sus deseos, sus votos, sus ansias, sus suspiros por el sagrado parto de la Santísima Virgen.lunes, 17 de diciembre de 2007

Aclaración antes de seguir adelante

Creo que esta aclaración se hace necesaria. Este Blog surge con la idea de mantener, en primer lugar, informada a la Parroquia de Alicante de acontecimientos del acontecer de nuestra comunidad. Poco a poco se ve necesario que sea también un punto de información para a aquellos que buscan una parroquia ortodoxa en Alicante. Por los mensajes que he ido recibiendo se está convirtiendo en un buen canal de información sobre la Ortodoxia en castellano ya que no abunda el material y la información sobre la Ortodoxia en este idioma. Pero también hay que aclarar una cosa: Ese Blog es un blog ORTODOXO. Qué quiere decir esto? que toda la información que se cuelga en él, las vidas de los Santos, los acontecimientos eclesiales y las opiniones que en él aparecen se hacen desde la Ortodoxia. Nunca se ha pretendido que esto sea un foro de debate, se pone información, pero los comentarios que se admiten son aquellos que aportan más información sobre algo ya dado para completarla. Nunca se ha pretendido crear discusión sobre ideas con las cuales comulgamos plenamente tanto el administrador del Blog como sus principales usuarios. Esto no quiere decir que sea un Blog cerrado. Si eso hubiera sido lo que hubiera pensado a la hora de colgar la primera entrada, habría sido así desde el principio pero no hubiera cumplido una de sus principales funciones que es la de ofrecer en la red información sobre la Iglesia Ortodoxa en castellano y desde Alicante. No está restringido a nadie pero tiene una linea de pensamiento y no hay ninguna intención de crear discusión sino información. A algunos les puede parecer subjetiva, bueno pues en algunos casos lo puede ser pro como decía antes, tiene una linea de pensamiento, o linea editorial y en ningún caso por dorar la píldora para que a algunos no se le atragante se va a traicionar esa linea. Siempre, eso si, desde el respeto mutuo. Se usa el derecho de la libertad de expresión y de opinión. Al principio de empezar con el Blog se colgó un artículo y se ve que a alguien no le gustaron las opiniones que en él aparecían. Éstas estaban dentro del pensamiento, la teología y la praxis de la Iglesia Ortodoxa. No había sido políticamente correcto aunque nada de lo que en él se expresaba faltaba a la verdad ni a la fe ortodoxa. Lo quité, pero esto no se va a volver a repetir. Se dan noticias, algunas se comentan, se pone información que es pedida por los mismos usuarios del Blog, como la que se puso sobre la concepción de la Madre de Dios o las que irán apareciendo sobre las diferencias con Roma. Algunos podrán no estar de acuerdo y respetamos su desacuerdo sólo pedimos que se respete nuestra opinión. Insisto, éste no es un foro de discusión. sino de información sobre la Ortodoxia. Los comentarios son moderados y sólo se ponen aquellos que completen la información dada pero siempre desde el ámbito de la Ortodoxia. No es restringido, ni se pide ninguna clave de acceso o el pertenecer a la Iglesia Ortodoxa, pero si que es un Blog confesional. Aceptamos la divergencia de opinión, pero no creemos que sea este este el sitio adecuado para expresarla. Todos somos bienvenidos en él pues pretende ser un punto de encuentro pero nunca de polémica. Son casi 2500 las visitas que ha tenido y esperamos que sigan siendo muchas más pues eso será señal de que se está cumpliendo el objetivo con el que se creó. Para cualquier duda consulta o aporte de material podéis contactar en el e-mail parroquiartodoxa@yahoo.es.
Atentamente
P Nicolás y todos los que hacen posible que este Blog salga adelante con la ayuda de Dios.

sábado, 15 de diciembre de 2007

Visita del Presidente de Serbia al Patriarca Pavle


El 13 de diciembre 2007, el Presidente de Serbia Boris Tadich visitó al Patriarca Pavle, que está ingresado en el hospital militar de Belgrado. Lo importante de la noticia es comprobar por la foto la notable mejoría del Santo Patriarca que ya anunciaron los médicos. Gracias al Padre Alexander por su traducción.

El Vaticano, acusado de recurrir al proselitismo en Rusia y otros países


Estas noticias son las que son incomprensibles. El patriacado de Moscú y no sólo ellos sino también otras Iglesias Ortodoxas como la Rumana, aunque no lo hacen en voz tan alta, denuncian el proseitismo que se está desarrollando en sus países, especialmente en Rusia. No es ya el problema de los uniatas, sino que desde Roma se establecen parroquias de rito latino. A ver si alguien me puede exlicar algo porque yo no entiendo nada. A qué van a Rusia a "anunciar el Evangelio" si rusia es cristiana desde hace más de mil años, si esa fe está tán arraigada que ni décadas de matanzas por parte del comunismo, de detrucción de iglesias y monasterios han podido arrancar el árbol plantado por el gran príncipe San Vladimir. Ahora bien, si los rusos están necesitados del anuncio del Evangelio, ¿Qué es, porque en Roma piensan que son todos unos cismáticos? ¡Cuanta contradicción! Claro, Rusia es un país lleno de cismáticos y ateos que necesita convertirse al Evangelio. Pues están muy equivocados. Rusia es una nación cristiana con una fe profunda que ha sido regada por la sangre de innumrables mártires que dieron su vida por el Evangelio y por su fe. Rusia es un arbol que rebrota pues ha sido regado con la sangre de estos mártires, porque tiene a la Madre de Dios como poderosa protectora, que tiene pilares fuertes como San Sergio y San Serafín. Rusia es un país cristiano y ortodoxo. Roma llega a Rusia como llegan los protestantes de USA. Creo que si quieren evangelizar tendría que ir a tierras done no se conoce el mensaje del Evangelio. A ver si se animan a ir a anunciar el Evangelio a Arabia Saudita, Iran, Marruecos, Argelia... Allí si que hace falta, no en Rusia. Pero bueno se ve que les es más fácil pescar en pecera. Nos queda un consuelo: que ya no los obligan con la alternativa de conviérte o muere como hacían en Croacia los franciscanos con los serbios ortodoxos hace 60 años.Ciudad del Vaticano.- El Vaticano, acusado de recurrir al proselitismo en Rusia y otros países, defendió el viernes su derecho a propagar el Evangelio y a captar a los conversos, aunque aclaró que los miembros de otras religiones nunca deben ser obligados a abrazar la fe.
La oficina vaticana para la propagación de la fe emitió normas sobre la política misionera de la Iglesia católica, y reconoció que “existe una creciente confusión que hace que muchos dejen el precepto misionero del Señor inatendido e ineficaz”.
“Con frecuencia es dicho que cualquier intento de convencer a los otros en cuestiones religiosas es una limitación de su libertad”, dijo el documento emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
La oficina, encabezada por el cardenal estadounidense William Levada, dijo en una conferencia de prensa ofrecida en el Vaticano que “la tarea de evangelización pertenece por naturaleza propia a la Iglesia” y es a la vez “el deseo y el deber” de los cristianos de compartir el don de la fe.
Con la caída del comunismo y el fin de las prohibiciones a las prácticas religiosas en la Europa oriental, la iglesia ortodoxa rusa acusó a los católicos de practicar indebidamente el proselitismo en las áreas tradicionalmente ortodoxas, lo que ha rechazado tajantemente el Vaticano.
Los católicos han encontrado además dificultades en varios estados de la India, acusados por los nacionalistas hindúes de un proselitismo exagerado.
El Vaticano repitió su posición de que la Iglesia “prohibe tajantemente que las personas sean obligadas a abrazar la fe o guiarlas o animarlas mediante técnicas inapropiadas; de la misma manera, defiende con entereza el derecho de que nadie sea privado de la fe mediante malos tratos deplorables”.

Председник Србије Борис Тадић посетио Патријарха Павла


Председник Србије Борис Тадић посетио је јуче, 13. децембра 2007. године, Његову Светост Патријарха српског Г. Павла који се налази на лечењу на Војно- медицинској академији у Београду. Његова Светост је, захваливши се на исказаној љубави и пажњи, упутио очински благослов Председнику Тадићу.
Фото: Архива Информативне службе СПЦ

viernes, 14 de diciembre de 2007

Iglesia de San Miguel de Altea


Completando la noticia: La edil de urbanismo es del Patido Socialista. El problema es que la cesión de terrenos la hizo el Partido Popular. No tienen vergüenza ni la conocen. No habría cosa que más les gustase que el poder ver como se tira a bajo la Iglesia como hacían en su amada y admirada exURSS o como hicieron en la Guerra Civil de la que tanto hablan en su memoria histórica. Y que mejor para actualizar la memoria histórica que tirar abajo una iglesia de "rusos reaccionarios". La iglesia del Santo Arcángel Miguel es una auténtica obra de arte, un monumento único en Europa que a diario es visitado por muchísimas personas y ellos en vez de estar agradecidos por ver incrementado el patrimonio de la bellísima ciudad de Altea, le envían la demoledora. Claro, pero ¿qué hubiera suedido si en vez de cruces en las cúpulas hubiese medias lunas y si en vez de campanario hubiese minaretes? Pero es que eso de la alianza de las civilizaciones no va con el cristanismo ortodoxo. Diario INFORMACIÓN 13/12/2007: E l Ayuntamiento de Altea precintará las obras del edificio que se está construyendo junto al templo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, como paso previo a su derribo al carecer de proyecto y licencia municipal. La concejala de Urbanismo, Verónica López, anunció ayer esta medida, «que se hará efectiva después de las navidades», al tiempo que informaba que el templo «también está en situación irregular porque carece de licencia municipal al no haber subsanado las deficiencias notificadas a la constructora en 2005». López afirmó que el templo «tiene prerrogativas como lugar de culto, pero no deja de ser un edificio ilegal en suelo no urbanizable», e incidió en que por parte del gobierno socialista «no existe animadversión contra la religión ortodoxa», aunque ello «no implica que tengamos que pasar por alto una irregularidad urbanística que ya ha tenido varios avisos para que se subsane».

jueves, 13 de diciembre de 2007

Sants españoles de la Iglesi indivisa: 14 de diciembre Santos Justo y Abundio

SANTOS JUSTO Y ABUNDIO (+283)
Durante el imperio de Numeliano y presidiendo Olibrio, en el año 283, fueron hechados al fuego del que salieron, como los Santos Niños, sin lesión. Fueron degollados alcanzando así la gloriosa corona del martirio.

Anuncio del consejo médico permanente sobre la salud del Patriarca Pavle 10/12/2007Information Service of the Serbian Orthodox Church: La salud de Su Santidad el Patriarca Pavle muestra una mejoría continua desde hace siete días. Su Santidad no presenta aumento en la temperatura corporal, recibe alimentación por vía oral, se comunica sin dificultad y coopera activamente en el programa de rehabilitación actual. Los exámenes radiológicos y los resultados de los análisis indican que mejora el corazón y las funciones pulmonares, así mismo hay una mejoría en el proceso inflamatorio. El programa terapéutico continúa bajo una supervisión intensiva y la rehabilitación aplicada está produciendo un efecto positivo.
Seguimos pidiendo por la salud de nuestro Patriarca. Que el Señor le conceda, por intercesión de la Santísima Madre de Dios y de San Saba, salud y un pronto restablecimiento.

miércoles, 12 de diciembre de 2007

Noticias desde turquía


Hay noticias curiosas. Bueno ya lo saben nuestros hermanos cristianos perseguidos en Turquía, a lo mejor tienen la misma suerte compasiva que estos animales y antes de pegarles un tiro les ponen música de Mozart para que no se "estresen" ante el martirio. ¿O quizás pondrán la Flauta Mágica la próxima vez que saqueen y destruyan una iglesia?Ankara, 11 de diciembre, RIA Novosti. Las autoridades de Estambul han introducido novedades en la secular tradición de sacrificar animales durante la fiesta de Id-ul-Azha, que se celebra en el mundo musulmán la semana que viene, informa el periódico turco Milliet.
Según la edición, en la parte asiática de la ciudad, en vísperas de la fiesta se inaugurará un Centro de Inmolación. Los animales a sacrificar van a seleccionarse con la ayuda del ordenador y tras pasar el control veterinario. Pero la principal novedad consiste en que la ceremonia va a desarrollarse bajo acompañamiento de la música de Mozart.
"La música les quita estrés a los animales, los tranquiliza, por lo que mejora la calidad de su carne", dijo a los periodistas una veterinaria.

Más de 100 personas han muerto ya este año por violencia doméstica en RumaníaUna protesta contra la violencia doméstica en la plaza de la Universidad de Bucarest invitó a los participantes a derribar un 'muro de la indiferencia', en el que estaban escritas las iniciales de las 103 víctimas mortales registradas en lo que va de 2007. Desde el 28 de noviembre se desarrolla una campaña que finalizó hoy contra la violencia dentro de la familia organizada por el Parlamento, el Gobierno, la representación de la Comisión Europea y la Iglesia Ortodoxa.Un estudio de la Agencia Nacional Para la Protección de la Familia, referido a los primeros nueve meses de 2007, señala que en Rumanía, que tiene algo más de 22 millones de habitantes, se registraron 6.700 casos de violencia en el seno de la familia con 103 muertes, la gran mayoría de ellas de mujeres. El 76 por ciento de las víctimas son del sexo femenino y el 24 por ciento de sexo masculino, de ellos, el 64 por ciento menores. Se estima que el número de las víctimas es mucho mayor, pero que éstas no denuncian su situación a la policía. En Rumanía, en 2003 el Parlamento adoptó una ley que modifica el Código Penal para castigar la violencia en la familia y permite la intervención de la Policía en tales casos, antes considerados problemas familiares.La diputada Minodora Cliveti, presidenta de la Comisión Parlamentaria para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, dijo que hay importantes iniciativas legislativas para luchar contra la violencia doméstica y que el Parlamento colabora en este campo con varias ONG, el Ministerio de Interior y las víctimas. En Rumanía hay 49 centros de acogida con una capacidad de 400 plazas para albergar a las víctimas de la violencia doméstica. En los últimos tres años, en todo el país, unas 500 personas murieron como consecuencia de este tipo de violencia dentro de la familia.

San Espiridon el MilagrosoSan Espiridon es muy amado en la Iglesia Ortodoxa. En su vida se recapitulan todas las enseñanzas del Evangelio. El pastor de ovejas se convierte en pastor de almas, confirma la fe ortodoxa y vence la impiedad de los herejes; el que no tenia tesoros terrenales es inmensamente rico en tesoros celestiales; el que se humillo alcanza la cumbre de la exaltación: “Lo insensato de Dios es mas sabio que los hombres y lo débil de Dios es mas fuerte que los hombres” (I Corintios 1, 25). Chipre fue el lugar de Su nacimiento y el lugar donde paso toda su vida en servicio a la Iglesia. Venia de una familia de agricultores, y permaneció simple y humilde hasta el final de su vida. Se caso joven y tuvo una hija, a Irene, pero al morir su esposa, se dedico completamente al servicio de Dios. A causa de su fe, de su amor a Jesús y de su respeto a la Iglesia, fue escogido como obispo de Tremitunte de Chipre y aun siendo obispo no cambio su simple estilo de vida. Se preocupaba mucho y ayudaba a los pobres. El Señor le dio el don de obrar grandes milagros. Por el poder de Dios hizo que lloviera durante una sequía, levanto muertos, sano al Emperador Constancio de una grave enfermedad, veía y oía los Santos Ángeles, prevenía eventos futuros y veía los secretos del corazón humano. Convirtió a muchos a la verdadera fe, entre muchas otras cosas. Estuvo presente en el Primer Concilio Ecuménico celebrado en Nicea en el 325 d. C. Mediante sus claras y sencillas exposiciones de la fe y sus milagros en ella trajo a muchos herejes de regreso a la ortodoxia. Glorifico al Señor con muchos milagros y fue de gran ayuda tanto para su pueblo y para toda la Iglesia. Entro a su descanso en el Señor en el 350 d. C. Sus santas reliquias, que se veneran en la isla griega de Kerkira, permanecen incorruptas hasta el día de hoy.

martes, 11 de diciembre de 2007

COMUNICADO SOBRE KOSOVO DEL PATRIARCA DE MOSCÚ


El patriarca de Moscu Alexis II, primado de la iglesia ortodoxa Rusa, ha lanzado una llamada a todos los cristianos de occidente, el 9 de diciembre, con el fin de que escruten sus conciencias sobre el tema de Kosovo. En una entrevista publicada por el diario Vecernje Novosti, en Belgrado, cuando los mediadores internacionales (americanos, rusos y europeos) han constatado, en su informe, que 4 meses de negociaciones entre serbios y albaneses de Kosovo sobre el estatuto final de la provincia no habían permitido terminar en acuerdo, el patriarca Alexis II ha subrayado que "los países occidentales decididos a defender los derechos de los albaneses de Kosovo no deberían olvidar que la provincia tiene una importancia considerable para los serbios, pues es su cuna espiritual". "Es importante llamar a la conciencia cristiana de occidente [concerniente a la situación final de Kosovo], donde mas de 150 iglesias y monasterios han sido destruidos o profanados", ha declarado antes de estimar que los serbios han sido víctimas "de las consecuencias trágicas de una política agresiva que utiliza dos pesos y medidas en la búsqueda de soluciones a los problemas del mundo. Se están llevando a cabo crímenes monstruosos, y conduciendo a la destrucción de toda la población serbia y no albanesa de la provincia", ha reafirmado Alexis II. El problema de Kosovo "no puede ser resuelto unilateralmente, sin un diálogo constructivo que tome en cuenta los intereses de las dos partes", ha continuado afirmando el primado ruso, que ha añadido que la voluntad del Vaticano de profundizar en el dialogo con la iglesia ortodoxa podría "encontrar su plena expresión en la protección de los ortodoxos y los lugares santos de Kosovo". La cuestión del estatuto de Kosovo debe totovía hacer el objeto, el 19 de diciembre, "de un debate en el consejo de seguridad de la ONU. La Federación Rusa, que dispone de un derecho de veto en el consejo de seguridad, sostiene a Serbia en su oposición feroz a la independencia de su provincia en la que la población albanesa, mayoritariamente en un 90 %, reclama la independencia".

El patriarca Bartolomeos podrá celebrar en Mira


Después de años de insistencia, el patriraca ecuménico Bartolomeos I ha obtenido la autorización de la autoridades turcas para poder celebrar la Divina Liturgia en la Iglesia de San Nicolás en Myra, la actual Demre. Está fue la catedral de San Nicolás y en ella se encuentran todavía, el pie del altar, su antiguo sepulcro y su sede episcopal. Los orígenes de esta iglesia datan de S. IV y actualmente es un museo.

lunes, 10 de diciembre de 2007

Santos españoles de la Iglesia Indivisa: 11 de Dicembre: Santos Paulo, Fidel y Masona, Obispos de Mérida y San Eutiquio Mártir


San Paulo, obispo (del 530 al 560), de Mérida, confesor.
Con él comienza la época de oro del episcopado emeritense según nos consta por la obra "Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium". De origen griego y médico de profesión llega a Mérida. Varón virtuoso, que se distinguió por su humildad y mansedumbre. Fue consagrado obispo para la sede emeritense a la que le proporcionó un periodo de tranquilidad. Como agradecimiento de la intervención quirúrgica de una matrona le declaran único heredero de sus bienes. Antes de retirarse al cenobio de Santa Eulalia, puso como sucesor suyo en la sede episcopal a su sobrino Fidel.
San Fidel, Obispo (del 560 al 571) de Mérida, confesor.
Joven mercader oriental que en su visita a Mérida conoció circunstancialmente a su tío carnal Paulo. Se consagra a Dios recibiendo la tonsura, diaconado y presbiterado, hasta llegar a la plenitud del sacerdocio. Tal dignidad nunca fue obstáculo para asistir y servir al anciano antecesor. Fue educado a la sombra del Altísimo llegando en pocos años a dominar las disciplinas eclesiásticas y sagradas letras. Hombre de gran santidad, caridad, paciencia y humildad para todos, especialmente para todo el clero. Fue perseguido persistentemente por sus enemigos. Varón espiritual y cultual.
San Masona, Obispo (del 571 al 605) de Mérida, confesor.
Oriundo de raza goda y noble por su linaje, ingresa en el monasterio anexo a la Basílica de Santa Eulalia. Desde sus primeros años se distinguió por magníficas dotes y virtudes cristianas. El santo obispo fue famoso tanto en la Iglesia emeritense como en toda la historia visigoda. "Venerable entre los venerables; santo entre los santos; piadoso entre los piadosos; bueno entre los mejores; adornado de todos los carismas; ese es el Masona que sucede en la dignidad episcopal al dechado de virtudes que fue Fidel". Fidelísimo en su total entrega a Dios, amante de los hermanos, siempre suplicante por su pueblo; su nombre conocido por sus milagros se extendió por toda la tierra. Su fama le acarreó las consabidas envidias humanas, entre ellas la del Rey Leovigildo y los obispos arrianos, llevándole hasta el destierro. Se nos dan noticias sobre el "xenodochium" que funda tanto para cristianos como para judíos, de la conversión de Recaredo y de las fiestas de victoria del "duque Claudio". Nos consta que el obispo Masona presidió el III Concilio de Toledo y por testimonio de San Gregorio de Tours intervino en la conversión de San Hermenegildo. Lleva a la Iglesia emeritense al cenit de su siglo de oro. Debió morir en el reinado de Witerico.


San Eutiquio, Mártir en Mérida en el s IV

EL AYUNO DE LA NATIVIDAD


Comienza el miércoles, 15/28 de noviembre, y termina en la fiesta de la Natividad del Señor, el lunes, 25 de diciembre/7 de enero. Ya que las normas del ayuno son trágicamente desconocidas, o peor aún, ignoradas por algunos, las describimos en amplio detalle.
De acuerdo con el capítulo XXXIII del Typikon, los lunes, miércoles, y viernes, nos abstenemos de carne, huevos, leche y todos los productos lácteos, pescado y todo marisco vertebrado (pero no de los Crustáceos), vino y todos los licores, y aceite. Los martes y jueves, empero, se permite el uso del vino y el aceite, mientras que los sábados y domingos se permite el uso de pescado, vino y aceite; pero del 20 al 24 de diciembre (2 al 6 de enero en el calendario civil) no comemos pescado en ningún caso. Se permite además el uso del pescado en algunas fiestas. Estas fiestas en la Parroquia son las de San Andrés, San Nicolás, San Ambrosio, La Concepción de la Santísima Madre de Dios, San Spiridón y San Daniel profeta. Ciertamente, el observar las reglas del ayuno al pie de la letra requiere una buena constitución física y el estar acostumbrado a tales esfuerzos; en el caso de los enfermos, o de los que se inician en la práctica del ayuno, debe buscarse la dirección del confesor o padre espiritual. Esto, empero, no es excusa para aquellos que, conociendo la puerta estrecha y el camino angosto (cfr. San Mateo 7:13-14), perezosamente buscan deshacerse de la obligación cristiana de ayunar, acerca de la cual Señor mismo ha dicho: «Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán» (cfr. San Marcos 2:20). Sobre este texto comenta san Teofilacto de Ohrid: «Cuando Cristo el esposo le es quitado [al hombre], esto es, cuando peca, entonces ayuna y se arrepiente para que pueda ser sanado de su pecado». Si bien la observancia estricta del ayuno conlleva una gran medida de privación personal, aquellos que perseveran a pesar de la dura batalla encuentran al final el gozo y la consolación de una mayor dependencia en Dios, y de un más firme sometimiento de nuestra rebelde voluntad.
Un elemento clave para ser victoriosos en esta batalla espiritual es la participación frecuente en los servicios divinos, incluyendo la confesión y la comunión. Todos los cristianos ortodoxos, como mínimo, deben hacer el esfuerzo de ayunar, confesarse y recibir los santos Misterios durante los cuatro ayunos anuales. ¿Qué excusa daremos a Dios si nos negamos a esforzarnos en lo poco? «¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?» (cfr. Hebreos 2:3) Recordemos también las solemnes palabras de san Serafín de Sarov, el cual afirmaba que quien no ayuna simplemente no es cristiano, sin importar lo que crea al respecto. Aprovechemos, pues, esta oportunidad al máximo, con la ayuda de Dios, para no ayunar en vano y así poder cosechar buen fruto espiritual.

domingo, 9 de diciembre de 2007

10 DE DICIEMBRE SANTA EULALIA DE MÉRIDA (+304)


Eulalia, de esclarecido linaje por su nacimiento, "pero más todavía por la condición de su muerte", nació en Mérida, la famosa ciudad antigua de los vetones, a fines del siglo III.
En aquellos días la colonia Augusta Emérita, que debía sus nombres a los eméritos, o soldados jubilados de la guerra contra los cántabros, y a Augusto, que para ellos la fundó el año 25 antes de Jesucristo con la categoría de capital de la Lusitania, era una de las ciudades más importantes de la Península Ibérica.
Plácidamente asentada en una vega regada por el río Anas—nuestro Guadiana—, por el que subían y bajaban constantemente las naves de los mercaderes y traficantes orientales, que internaban en la Península sus mercancías a cambio de las riquezas naturales del suelo hispano, Mérida se convirtió poco a poco en una ciudad cosmopolita donde convivían y alternaban romanos y griegos, indígenas y orientales; la prosperidad y floreciente vida comercial, la grandeza y magnificencia de sus templos y edificios públicos y privados, bien le merecieron el apelativo de la Roma de España.
Pues bien: esta esclarecida ciudad romano-hispana, que debió de ser de las primeras de nuestra Península que vió brillar la luz del Evangelio, iba a inmortalizar su nombre a principios del siglo IV, al ser la patria terrena de una de las mártires más famosas del cristianismo: Eulalia.
Doce años había cumplido cuando sufrió, intrépida, su martirio. Mas ya antes había manifestado cuál era su vocación: aspirar al cielo y guardar intacta su virginidad. En efecto, contra lo que suele acontecer, desdeñó muy pronto las muñecas y otros juguetes con que suelen divertirse las niñas de poca edad: despreciaba las joyas y aderezos femeninos; era seriecita de cara, modesta en el andar, y en sus costurnbres infantiles reflejaba la gravedad de los ancianos.
Pero cuando la cruel persecución conmovió a los siervos del Señor, obligando a los cristianos a ofrecer incienso y sacrificar víctimas a los dioses, se enardeció el espíritu de Eulalia, y así, con su intrépido carácter y suspirando en su corazón por la gloria de Dios, se dispuso a desafiar las armas de los hombres,
Mas he aquí que sus padres, que conocían muy bien la animosidad de Eulalia, procuraron alejarla solícitamente de la ciudad, llevándola a una casa de campo apartada, no fuera caso que la valerosa muchacha quisiera comprar a precio de sangre su amor a la muerte.
Pero una noche, cuando por nerviosa no podía conciliar el sueño, agobiada por la triste situación de aquel retiro obligado, sin que nadie la viera, protegida por la obscuridad, abrió sigilosamente las puertas de su casa, franqueó los portones de la cerca y, fugitiva, emprendió su camino a campo traviesa. Con paso diligente recorrió en aquella obscura noche las varias millas que la separaban de la ciudad, acompañada en aquellos caminos llenos de abrojos y zarzales por una luminosa comitiva angélica, no de otro modo que el pueblo de Dios guiado por una columna de luz en el desierto.
De madrugada, antes de la salida del sol, llegó a la ciudad, y, valerosa, se presentó ante el tribunal, en medio de cuyos lictores vociferó a los magistrados: "Decidme, ¿qué furia es esa que os mueve a hacer perder las almas, a adorar a los ídolos y negar al Dios criador de todas las cosas? Si buscáis cristianos, aquí me tenéis a mí: soy enemiga de vuestros dioses y estoy dispuesta a pisotearlos; con la boca y el corazón confieso al Dios verdadero. Isis, Apolo, Venus y aun el mismo Maximiliano son nada: aquéllos porque son obra de la mano de los hombres, éste porque adora a cosas hechas con las manos. No te detengas, pues, sayón; quema, corta, divide estos mis miembros; es cosa fácil romper un vaso frágil, pero mi alma no morirá, por más acerbo que sea el dolor",
Airado sobremanera el pretor al oír tales requerimientos, ordenó furioso: "Lictor, apresa esta temeraria y cúbrela de suplicios para que así sepa que hay dioses patrios y que no es cosa baladí la autoridad del que manda", Pero inmediatamente, como volviendo sobre sí, dijo el pretor a Eulalia: "Mas, antes de que mueras, atrevida rapazuela, quiero convencerte de tu locura en lo que me es posible. Mira cuántos goces puedes disfrutar, qué honor puedes recibir de un matrimonio digno. Tu casa, deshecha en lágrimas, te reclama: gimiendo estará la angustiada nobleza de tus padres, puesto que vas a caer, tan tiernecita, en vísperas de esponsales y de bodas. ¿O es que no te importan las pompas doradas de un lecho ni el venerable amor de tus ancianos padres, a quienes con tu obstinada temeridad vas a quitar la vida? Mira, ahí están preparados los instrumentos del suplicio: o te cortarán la cabeza con la espada, o te despedazarán las fieras, o se te echará al fuego, y los tuyos te llorarán con grandes lamentos, mientras tú te revolverás entre tus propias cenizas. ¿Qué te cuesta, di, evitar todo esto? Con que toques tan sólo con la punta de tus dedos un poco de sal y un poquito de incienso, quedarás perdonada".
Pero Eulalia nada respondió, sino que, arrebatada de indignación, escupió al rostro del pretor, arrojó al suelo los ídolos que tenía delante de sí, y de un puntapié echó a rodar la torta sacrifical puesta sobre los incensarios.
Inmediatamente dos verdugos se aprestaron a desgarrar sus tiernos pechos y los garfios abrieron sus virginales costados hasta llegar a los huesos, mientras Eulalia tranquilamente contaba sus heridas.
Al contemplar aquella carnicería, Eulalia decía al Señor sin lágrimas ni sollozos: "He aquí que escriben tu nombre en mi cuerpo. ¡Cuán agradable es leer estas letras, que señalan, oh Cristo, tus victorias! La misma púrpura de mi sangre exprimida habla de tu santo nombre".
Y tan abstraída estaba la mártir en su oración, que el dolor atroz que debían causarle aquellos tormentos pasaba totalmente desapercibido, a pesar de que sus miembros, regados con tierna sangre, bañaban de continuo la piel con nuevos borboteos calientes.
Ante aquella intrepidez, los esbirros se dispusieron a aplicarla el último tormento; mas no se contentaron con propinarla azotes que la desgarraran fieramente la piel, que sería poco, sino que la aplicaron por todas partes, al estómago, a los flancos, hachones encendidos. Pero, así que la perfumada cabellera que se deslizaba ondulante por el cuello y se desparramaba suelta por los hombros para cubrir la pudibunda castidad y la gracia virginal de la mártir tocó el chisporroteo de las teas, la llama crepitante voló sobre su rostro, nutriéndose con la abundosa cabellera, y la envolvió por completo. Y la virgen, deseosa de morir, se inclinó hacia la llamarada y la sorbió con su boca,
Y, ¡oh maravilla!, he aquí que de su boca salió, rauda, una paloma más blanca que la nieve, que, hendiendo el espacio, tomó el camino de las estrellas: era el alma de Eulalia, blanca y dulce como la leche, ágil e incontaminada. Así lo vieron estupefactos y dieron de ello testimonio el verdugo y el mismo lictor al huir aterrorizados y arrepentidos. La Virgen torció delicadamente el cuello a la salida del alma; apagóse el fuego de la hoguera, y, por fin. quedaron en paz los restos exánimes de la mártir. Todo esto acaeció un día 10 de diciembre.
El cielo cuidó en seguida de velar por el tierno cuerpo de aquella virgen y rendirle las debidas honras fúnebres, porque al punto cayó una nevada que cubrió el foro, y en él el cuerpecito de Eulalia, que yacía abandonado en la helada intemperie como para protegerlo con una grácil mantilla blanca.
Tal es la primorosa descripción que nos dejó Prudencio del martirio de Eulalia de Mérida, en admirable coincidencia con las actas que sobre estas mismas hazañas escribiera un testimonio ocular.
Sigilosamente se aprestarían los cristianos de Mérida a rescatar las preciosas reliquias de aquella intrépida niña que con su muerte acababa de dar tan espléndido testimonio de la fe. Embalsamarían delicadamente su cuerpo y le darían sepultura precisamente en aquel mismo lugar donde pasada la tremenda borrasca de la persecución, se levantó una espléndida basílica, cuyo mármol bruñido -según testimonio de Prudencio, que la vió- iluminaba con cegadores resplandores sus atrios, donde los resplandecientes techos brillaban con áureos artesonados y los pavimentos de mármol jaspeados daban al peregrino la sensación de pasear en un prado en que se entremezclaban y combinaban las rosas con las demás flores. Y con un lirismo exultante termina el poeta su descripción: "Fuera las lágrimas dulzonas y melindrosas... Cortad, vírgenes y donceles, purpúreas amapolas, segad los encendidos azafranes: no carece de ellos el invierno fecundo, pues el aura tépida despierta los campos para llenar de flores los canastillos. Ofreced, ¡oh jóvenes!, estos presentes, que yo, en medio del corro también quiero llevar una corona en estrofas de poesía, vil y ajada, pero alegre y festiva. Así conviene venerar los huesos que yacen bajo el altar; ella mientras tanto, a los pies de Dios, ve todo esto e intercede, benévola, por nosotros".
Sus Santas reliquias se veneran en la ciudad de Oviedo

sábado, 8 de diciembre de 2007

Sobre el error de la "inmaculada concepción"


Una de las diferencias entre la Iglesia Ortodoxa y la Romana es que estos aceptan la idea de que la Madre de Dios fue concebida exenta del pecado original, careciendo esta idea de fundamento en la tradición de la Iglesia. Menos aún se puede admitir esta idea como un dogma tal y como fue proclamado por el papa Pío IX en 1854 (Bula Ineffabilis Deus).


¿Por qué no se puede admitir? Porque este supuesto privilegio, que incluso fue rechazado durante siglos por los mismos católico-romanos y que se ha impuesto más por un sentimiento piadoso y por la tenacidad de algunos reyes y ordenes religiosas como los franciscanos (los dominicos rechazaron siempre este error) que por auténtico convencimiento teológico, corta a María de sus raíces humanas, disminuye su grandeza natural, su libertad personal, su papel en la salvación del hombre, y debilita la acción salvadora del Verbo. Sólo Cristo es el único sin pecado.

María es elegida pero no predeterminada como lo recuerda san Juan Damasceno. No es un robot programado para decir "sí" en el momento de la Encarnación del Verbo. Ella es Hija del pueblo elegido y no está ella desligada de la humanidad caída; criatura humana, santificada en el momento de la Anunciación por el Espíritu Santo que la cubrió con su sombra y magnificada bajo la mirada de Dios, no está exenta de pecado.


Con la Madre de Dios, se abre un nuevo eón, el de la reconciliación. María deviene la Madre de todos los vivos, Eva perfeccionada. Ella es el icono de la Iglesia que recibe el Verbo de Dios por el arrepentimiento. En María, la Iglesia tiene su hipóstasis propia y creada, su perfección se ha realizado ya en una persona humana plenamente unida a Dios, encontrándose más allá de la Resurrección y del Juicio

jueves, 6 de diciembre de 2007

DIFERENCIAS ENTRE IGLESIA ORTODOXA Y EL CATOLICISMO ROMANO I

La Cristiandad estuvo unida hasta mediados del siglo XII D.C. La Fe Cristiana confesada y explicada por los Concilios Ecuménicos (Sínodos) fue la misma sin sufrir alteración, tanto en el oriente como en el occidente, en otras palabras: la Europa Occidental fue también Ortodoxa. Todos los Obispos del Oriente y del Occidente participaron en los 7 Concilios Ecuménicos, al mismo nivel, y ninguno de ellos pretendió la totalidad de la Iglesia. Por lo tanto, todas las decisiones de los Concilios Ecuménicos fueron formados en común acuerdo, y no fue hasta principios del siglo IX cuando en el occidente se empezó a introducir ciertas innovaciones concernientes a los principios dogmáticos y eclesiológicos.
1.- El Dogma de la Supremacía Papal:

La causa principal de la separación (cisma) entre Oriente y Occidente, fue una demanda infundada del Papa Nicolás I (858-867), Obispo de Roma, para tener supremacía jurídica y ser considerado por lo tanto superior a todos los demás Obispos, tanto en Oriente como en Occidente. Estas demandas monárquica, claro esta, tuvo que ser disputada en aquellos días por el Arzobispo Himcart asistido por argumentos basados en las Leyes Canónicas de la iglesia de la Ciudad de Reims, (Vlasslos Fidas: "Historia Eclesiástica", Atenas 1973, pag. 75).

Esta petición del Obispo de Roma, que dada desde el siglo IX, no estuvo basada en la Tradición Apostólica, confesada y evidenciada por la totalidad de la Iglesia desde sus primeros días. Para resolver problemas importantes de carácter doctrinal o disciplinario, todos los Apóstoles se reunían en Sínodo (Consejo), y juntos ayudaban, rezaban, y tomaban decisiones inspirados por el Espíritu Santo: "Entonces pareció bien a los Apóstoles y Presbíteros, con toda la Iglesia" (Hechos 15:22).

"Porque ha parecido bueno para el Espíritu Santo y para nosotros" (Hechos 15:28). Este sistema, llamado Sinodal o Conciliar, ha permanecido intacto en la Iglesia Ortodoxa Griega hasta la actualidad, ningún Obispo se considera superior a otro. El Patriarca Ecuménico de Constantinopla, es considerado "primus inter pares", entre iguales, por lo tanto, esta primacía de honor no le otorga derecho a decidir separadamente de otros Obispos.

Además de no poseer supremacía, el Papa tampoco posee infalibilidad, la totalidad de la Iglesia y se manifiesta en los Concilios Ecuménicos que han sido reconocidos por todos (Clero y Laicos), conforme al texto sagrado: "Entonces pareció bien a los Apóstoles y Presbíteros, con toda la Iglesia" (ibid).

Por eso, de todas las diferencias que separan a la Iglesia Ortodoxa del Catolicismo Romano, el problema fundamental y difícil de resolver es la posición del Obispo de Roma, la cual se fundamenta sobre los principios de supremacía e infalibilidad. Desde el siglo IX, la supremacía del Papa en el Occidente, ha estado basada en un texto bíblico (Mateo 16: 15-18), el cual fue erróneamente interpretado. Además, ningún Concilio Ecuménico, propuso jamás esta interpretación posterior.

La exacta interpretación de este texto, es la siguiente: Jesucristo preguntó a los Apóstoles: Quién dice a los hombres que Yo soy el Hijo del Hombre?, Siendo el más espontáneo, Simón Pedro contesto en nombre de todos: eres el Cristo, el Hijo del Dios Vivo". Jesús agrego: "Bienaventurado eres Simón Bar - Jona: Porque esto no te lo a revelado carne no sangre sino mi Padre, que esta en el Cielo. Y también, yo te digo, que tú eres Pedro y sobre esta roca Yo edificaré mi Iglesia".

La piedra sobre la cual Él edificará su iglesia, no era Pedro como persona (que lo negó tres veces, posteriormente), sino en la confesión de la fe de Pedro. Aquella Fe en la que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios Vivo, la piedra angular de la Iglesia no es Pedro como persona sino Cristo mismo. Como San Pablo dice a los Corintios: "Porque nadie puede poner otro fundamento que el que esta puesto el cual es Jesucristo" (I. Cor.3:11).

Cristo no necesita a vicario o delegado único sobre la tierra, porque como Él prometió: "Yo estoy con vosotros siempre, aun hasta el fin del mundo" (Mat.28:20). A través del sacramento de la Santa Eucaristía Cristo esta continuamente presente en el mundo como Sumo Sacerdote y como Comida y Bebida de salvación. San Pablo dice a los Corintios: Y todos bebieron la misma bebida espiritual: por eso ellos bebieron de la roca espiritual que los seguía y esa roca era Cristo". (I. Cor. 10:4).

El texto sagrado en el Libro de los Hechos de los Apóstoles nos informa que la historia de la Iglesia empieza el día de Pentecostés en Jerusalén y no en Roma. Aquel día tres mil judíos se arrepintieron y fueron bautizados, por eso la primera Comunidad Cristiana fue en Jerusalén. También no debemos olvidar que San Pablo fundó la Comunidad Cristiana de Filipos y Corintio antes de la llegada de San Pedro a Roma.

Además la práctica de la Iglesia, jamás garantizó una supremacía jurídica para el Obispo de Roma, ya que durante los primeros ocho siglos, él gozaba solamente de una Primacía de Honor, hasta que el Concilio Ecuménico de Calcedonia (415), mediante su vigésimo octavo canon, concedió la misma Primacía de Honor al Papa de Roma y al Patriarca de Constantinopla (Nueva Roma). Esta Primacía de Honor no fue dirigida para el Obispo como persona, sino por la importancia de la Iglesia que representaba y en base al número de sus miembros y sus trabajos de caridad.

miércoles, 5 de diciembre de 2007

Manna de San Nicolás


Los fieles que mañana asistan a la Divina Liturgia de la fiesta de San Nicolás serán ungidos con el Santo Manna que es recogido todos los años dentro del sepulcro que contiene las reliquias de San Nicolás en la ciudad de Bari, Italia. Pero, ¿Qué es este Manna? Es un agua purísima que es recogida dentro del sepulcro y que no tiene su origen en ninguna filtración. Se a analizado en múltiples ocasiones y no tiene nada que ver con la recogida en los aledaños del sepulcro que está en la cripta. Todos los años es extraído y puesto en pequeñas botellas que se dan a las iglesias que así lo solicitan. Este agua se conserva libre de corrupción como el agiasma.

La "foto" de San Nicolás.


Hace tres años, se hizo un estudio antropológico a partir del craneo de San Nicolás dentro del programa de conservación de sus Santas Reliquias en Bari. Uno de los frutos de ese estudio es la imagen que podemos ver aquí sacada de una minuciosa recomposición antropológica y forense. Aproximádamente nuestro querido Patrón y protector sería así.

NUESTRO PADRE ENTRE LOS SANTOS SAN NICOLÁS DE MIRA, EL MILAGROSO


San Nicolás, el milagroso, Arzobispo de Myra en Licia. Nació en la ciudad de Patara en la región de Licia (en la costa sur de la Asia la península Menor), y era el único hijo de Teófanes y Nonna, padres piadosos que habían jurado dedicarlo a Dios. Nicolás fue el fruto de la oración de sus padres, y en el mismo día de su nacimiento, su madre, Nonna, después de dar a luz se sanó inmediatamente de la enfermedad que padecía. Nicolás creció en el estudio de las Santas Escrituras; de día permanecía en la iglesia, y de noche oraba y leía libros, así se transformó en morada digna del Espíritu Santo. El Obispo Nicolás de Patara se regocijaba al ver la fortaleza espiritual y la profunda piedad de su sobrino. Lo ordenó lector, luego fue elevado al sacerdocio, y le confió la instrucción de la comunidad. Sirviendo desde su juventud al Señor, era ferviente de espíritu, y su preparación para las cuestiones de fe despertó el asombro y el profundo respeto de los creyentes. Perseverante y vigoroso en el trabajo, persistente en la oración , el sacerdote Nicolás mostraba gran bondad hacia su rebaño, y hacia los afligidos, quienes venían a él por ayuda, y el santo luego de la muerte de sus padres distribuyó toda su herencia entre los pobres. Había cierto hombre rico de Patara que perdió toda su fortuna y a quien San Nicolás salvó de cometer un gran pecado. El hombre tenía tres jóvenes hijas, y en la desesperación planeó vender sus cuerpos para poder comer. El santo, sabiendo de la pobreza del hombre y de su mala intención , en secreto lo visitó una noche y tiró un saco de oro a través de la ventana. Con el dinero el hombre pudo combinar un matrimonio honorable para sus hijas, salvando a la familia de caer en la destrucción espiritual. Cuando ayudaba a las personas en necesidad, Nicolás se esforzaba por ocultarlo.Dios lo recompensó a través de carismas y de milagros por lo que se hizo famoso entre los hombres. En peregrinación a los lugares santos, por su oración, dos veces calmó los vientos que ponían en peligro a la embarcación en la que navegaba. Poco después de su regreso, un ángel le informo al sínodo de obispos que se reunieran para elegir a un pastor cerca de la ciudad de Myra y que debían elegir a Nicolás, lo cual ellos hicieron para alegría del pueblo. Durante la última gran persecución bajo Diocesano y Maximino (c.305), San Nicolás fue puesto en prisión, donde continuó confirmando su arraigo espiritual en la Fe. Con el ascenso de Constantino como Emperador, San Nicolás estaba muy entusiasmado por la destrucción de los templos idólatras y por la expulsión de los demonios que habitaban en ellos. Estuvo entre los padres reunidos en Nicea en el 325 para el Primer Concilio Ecuménico, y en este concilio se proclamó el credo niceno. Nicolás fue uno de los dirigentes vencedores de la Ortodoxia en contra de las herejías impías de Ario de la cual brotaron rápidamente problemas y dividieron al Santo Cuerpo de Cristo. El Santo en su diócesis trajo paz y bendiciones, sembrando la palabra de Verdad, desarraigando la herejía, nutriendo a su rebaño con la doctrina verdadera, y también alimentando sus cuerpos. Incluso durante su vida el santo obró muchos milagros. Uno de los más grande fue la liberación de la muerte injusta de tres hombres condenados por el Gobernador, que había sido sobornado. El santo enfrentó audazmente al ejecutor y tomó su espada, ya suspendida encima de las cabezas de los condenados. El Gobernador, confrontado por Nicolás, se arrepintió y rogó el perdón. Nicolás se esforzó en su trabajo por muchos años. A través de sus oraciones, la ciudad de Myra se libró de sufrir hambruna. Se le apareció a un comerciante italiano y entregándole tres bolsas de oro como pago, le pidió navegar hasta Myra y entregar allí el grano. Habiendo alcanzado la vejez, el Santo durmió apaciblemente en el Señor. Sus venerables reliquias se conservaron intactas en la catedral local y de éstas fluía mirra de la que muchos recibieron la curación. En el año 1087, sus reliquias se trasladaron a la ciudad italiana de Bari dónde descansan hasta el presente. El nombre del gran santo de Dios, el jerarca y milagroso Nicolás, un pronto auxiliador e intercesor para todos los que se acercan a él, es venerado en todos los continentes y por muchos pueblos. San Nicolás es el protector de los viajeros, y los cristianos ortodoxos acuden a él para pedir su intercesión ante el Señor para ser librados de inundaciones, pobreza, o cualquier infortunio. San Nicolás también se conmemora el 9 de mayo (El traslado de sus reliquias) y el 29 de julio (su nacimiento).