sábado, 31 de mayo de 2008

Sf.Ioan Gura de Aur: Duminica orbului din naştere

Comentar la Evanghelia de la Ioan Sfantul Ioan Gura de Aur
„Şi trecînd Iisus, a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui l-au întrebat, zicînd: învăţătorule, cine a păcătuit: acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” (Cap.9, Vers.1-Vers.6).
1. Vindecarea orbului din naştere. Nimeni nu este pedepsit pentru păcatul părinţilor săi.
2. Iisus Hristos dîndu-i vedere orbului din naştere, dovedea evreilor că el este Creatorul.
3. Contrazicerea aparentă este explicată. Sfîntul Pavel numeşte noapte ceea ce numeşte Iisus Hristos zi şi zi ceea ce numeşte el noapte. Fericirea patriei cereşti. Ceea ce trebuie să se facă pentru a ajunge acolo. Săracii ne construiesc case în cer. Să le dăm bunurile noastre.
1- »Şi trecînd Iisus, a văzut un om orb din naştere” (1). Iisus Hristos în omenirea sa, în rîvna sa pentru mîntuirea noastră, şi voinţa sa de a le închide gura celor răi, nu neglija nimic din ceea ce-i aparţinea să facă, chiar cînd nu întîi nea decît indiferenţă în jurul său. Aceasta fiindcă profetul ştia ceea ce a zis: „Ca să te îndreptezi întru cuvintele Tale; şi să biruieşti cînd vei judeca Tu” (Ps. 50,5). lată pentru ce evreii nu puteau ajunge acum la sublimitatea cuvintelor lui, ce zic eu? atunci cînd îl numesc demonizat, şi căutau să-l omoare; fiind ieşit din templu, el a vindecat un orb, ca să potolească mînia lor chiar prin lipsa sa, ca să înmoaie duritatea inimii lor, şi să îndulcească neomenia lor prin minune, şi la fel pentru a dovedi învăţătura sa, ca să-i dea lui mai multă credinţă şi crezare: şi minunea pe care o face el nu este nici obişnuită, nici mică, ci în aşa fel încît nu s-a mai văzut pînă atunci aşa ceva. „De cînd este lumea” zice orbul, „să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere”. Căci poate că cineva a deschis ochii unui orb, dar nu a unui orb din naştere.
Ori, că Iisus a ieşit din templu şi ar fi venit în mod expres şi cu intenţia de a lucra această minune, ceea ce o dovedeşte în mod arătat iat-o: El a mers să-l caute pe orb, şi orbul n-a venit să-l caute. Şi iarăşi: El l-a privit cu atîta atenţie, că ucenicii săi zărindu-l, s-au dus să-i pună această întrebare: „învăţătorule, cine a păcătuit: acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” întrebare întemeiată pe o părere falsă: căci, înainte de a se naşte, cum ar fi putut face acest om ceva păcat? Pentru ce să fi fost el pedepsit pentru păcatele părinţilor săi? Pentru ce s-au dus ucenicii să-i pună această întrebare? Iisus Hristos vindecînd mai înainte paralizatul, îi zice: „lată că te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuieşti” (Ioan 5,14). De acolo au cunoscut că pentru aceia a ajuns acest om paralizat pedepsit pentru păcatele sale, şi ei au gîndit între ei la fel. Că acest om a căzut în paralizie pentru păcatele sale aceia poate să fie; dar ce veţi spune voi despre acesta? oare pentru păcatele sale a fost lovit de orbire? Aceasta nu se poate spune, căci el s-a născut orb. Poate că păcatele părinţilor săi sînt acelea care i-au atras această pedeapsă? Dar chiar aceia nu se poate spune: căci fiul nu este pedepsit de loc pentru păcatele părinţilor săi. Dacă vedem maltratat un copil zicem: Ce înseamnă aceia? Ce a făcut acest copil? Aceasta nu înseamnă a întreba ci numai a-şi arăta uimirea şi îndoiala sa. La fel vorbeau şi ucenicii, nu atîta pentru a întreba, pe cît pentru a-şi expune îndoiala lor.
Ce răspunde deci Iisus Hristos? „Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrurile lui Dumnezeu” (3). Şi el nu o spune aceia pentru a arăta că ei ar fi cu totul lipsiţi de păcat; căci n-a zis: „Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui”, ci adaugă, că motivul că s-a născut orb este pentru ca să se arate în el slava Fiului lui Dumnezeu. Acest om aici a păcătuit, şi părinţii săi au păcătuit la fel, dar nu aceia este cauza orbirii lui. în sfîrşit Iisus Hristos, vorbind cu aceşti termeni n-a vrut să ne facă să cunoaştem decît în mod adevărat că acesta nu era orb din această cauză, ci că alta era, ştiind despre păcatul părinţilor lui; căci nu este permis să fie pedepsit unul pentru păcatul celuilalt. în sfîrşit, dacă am fi de acord ar trebui să recunoaştem că şi acest om. a păcătuit înainte de naştere.
La fel Mîntuitorul zicînd: „Nici el n-a păcătuit”, nu înţelege că sînt oameni care păcătuiesc de la naşterea lor, şi care ar fi pedepsiţi pentru aceia; ca atunci cînd zicem: „Nici părinţii lui” el nu vrea să spună că ar fi cineva pedepsit pentru păcatele părinţilor săi. El înlătură această bănuială prin gura lui Ezechiel: „Mă jur pe Mine însumi că nu se va auzi spunîndu-se această pildă: „Părinţii au mîncat aguridă şi copiilor li s-au strepezit dinţii” (Ezech. 18,3,44). Moise zice la fel: „Nu vei ucide pe tată pentru copil” (Deut. 24,16). Mai mult, Scriptura spune de un rege sigur, că el nu i-a ucis pe copii pentru părinţi, ca să se conformeze legii lui Moise.
Că dacă îmi face cineva această obiecţie: pentru ce zice Scriptura: „Dumnezeu pedepseşte păcatele părinţilor asupra copiilor, pînă în al treilea şi al patrulea neam” (leş. 20,5; Deut. 5,9); vom răspunde că această hotărîre nu este generală, şi că ea este pronunţată împotriva unora din evrei care au ieşit din Egipt, şi iată sensul: Cum cei pe care i-am scos eu din robia egipteană au devenit, chiar după ce au văzut atîtea semne şi minuni, mai răi ca şi părinţii lor, care totodată n-au văzut nimic aşa de mare şi atît de minunat, ei vor fi pedepsiţi la fel ca şi ei, zice Domnul, fiindcă au făcut aceleaşi păcate.
Şi dacă se examinează acest pasaj cu grijă şi cu atenţie, se va cunoaşte că aşa trebuie să-l înţelegem.
Pentru ce s-a născut dar acest om orb? Zice Scriptura: „Ca să se arate în el slava lui Dumnezeu”. De unde se mai naşte încă o întrebare să ştim, dacă slava lui Dumnezeu nu putea să se arate decît prin orbirea acestui om? Sigur, Scriptura nu spune că slava lui Dumnezeu nu se putea arăta altfel, căci sigur că se putea; ci aceasta s-a făcut ca ea să se arate mai mult şi în minune. Ce! veţi zice voi, acest om a primit această lipsă pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu? Dar, vă rog, ce rău i s-a întîmplat lui? Dacă Domnul n-ar fi vrut să vină el în lume ce aţi avea voi de răspuns?
Dar eu spun că această orbire chiar, i-a adus lui un bine: căci el a văzut cu ochii sufletului. La ce le-a folosit la evrei să aibă ochii? Văzînd, ei erau ca nişte orbi care nu văd, şi şi-au atras un chin mai mare. Dar orbirea ce rău i-a făcut acestuia? pentru că era orb, ei şi-a primit vederea. Precum relele din această viaţă nu sînt rele adevărate, fa fel bunurile nu sînt adevărate bunuri. Ci păcatul singur este un rău, orbirea dimpotrivă nu este nici un rău. Ori, cel ce scoate toate lucrurile din nefiinţă, „Este Stăpînul”, el a putut să-l lase pe acest orb în această stare. Totodată unii zic că acest cuvînt „ca să”, nu este aici o particulă cauzală, şi că el arată numai fapta care urmează: ca atunci cînd Iisus Hristos zice „Spre judecată am venit în această fume, pentru ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi” (Ioan 9,39). Căci Mîntuitorul n-a venit, ca cei ce văd să devină orbi. Şi încă: „Pentru că ceea ce este vădit despre Dumnezeu se cunoaşte între ei; aşa ca ei să fie fără cuvînt de apărare” (Rom. 9,19,20). Cu toate acestea, Dumnezeu nu le descopere desăvîrşirile sale lor, pentru a-i face fără scuză, ci pentru a le da un mijloc ca să se apere. Şi mai jos în alt loc: „Iar legea a intrat şi ea ca să se înmulţească greşeala” (Rom. 5,20). Şi deşi legea n-a venit pentru a-l duce pe om la păcat; dimpotrivă, pentru a-l opri şi a-l împiedica să cadă în el.
2. Vedeţi că peste tot particula „ca să”, nu este pusă decît pentru a arăta fapta, sau ceea ce va urma după ea. Aşa ca un arhitect priceput, Dumnezeu a terminat o parte din casa pe care a voit s-o construiască, a lăsat cealaltă parte nedesăvîrşită, ca terminînd-o apoi, să le închidă gura necredincioşilor momentan cu privire la originea faptelor sale. Astfel leagă el laolaltă diferite părţi din trupul nostru, el sfîrşeşte ceea ce-i lipseşte, şi lucrează aici ca şi la o casă care este gata să se prăbuşească, atunci cînd face sănătoasă mîna uscată, atunci cînd întăreşte membrele paralizatului, cînd îi face să meargă pe şchiopi, cînd îi vindecă pe leproşi, cînd dă sănătate bolnavilor, cînd întăreşte picioarele slabe, cînd învie morţii, cînd deschide ochii care erau închişi, cînd le dă celor ce nu aveau deloc ochi. El repară deci toate slăbiciunile naturii noastre slabe, şi prin aceia el îşi arată, îşi descoperă slava şi puterea sa. Apoi, cînd zice Iisus: Ca să se arate puterea lui Dumnezeu, el vorbeşte despre sine, şi nu despre Tatăl. Căci puterea Tatălui era cunoscută cu desăvîrşire.
Ori, cum evreii au auzit spunînd că Dumnezeu, pentru a-l crea pe om a luat ţărînă din pămînt; pentru acest motiv, Iisus Hristos s-a folosit la fel de tină. Dacă el ar fi zis: Acesta sînt eu care am luat tină, şi eu l-am făcut pe om, acest cuvînt i-ar fi supărat pe ascultătorii săi. Dar făcînd să apară chiar prin faptele pe care le făcea, el a înlăturat orice obiecţie. Mîntuitorul deci, luînd tină, a amestecat-o cu saliva sa şi prin aceia şi-a descoperit puterea sa, care era ascunsă, şi a făcut-o să strălucească. în sfîrşit, nu era slavă mică pentru a se face cunoscut ca şi Creatorul.
Căci din aceia urma restul, o parte făcînd să se creadă cealaltă şi apoi totul. Credinţa nu făcea aşa decît să se coboare de la mai mult la mai puţin. în sfîrşit, din toate lucrurile create, omul este ceea ce este mai minunat, şi ochiul este cel mai preţios dintre toate organele sale: iată pentru ce în vindecarea minunată despre care vorbim noi, Mîntuitorul n-a creat în mod simplu ochiul, ci l-a creat în felul în care am arătat. Căci, cu toate că ochiul este un organ foarte mic, cu toate acestea el este necesar trupului. Sfîntul Pavel o arată prin aceste cuvinte: „Şi dacă urechea ar zice: Pentru că nu sînt ochi, eu nu sînt din trup: oare pentru aceia nu va fi ea din trup?” (I Cor. 12,16).
Tot ceea ce este în noi arată puterea divină care l-a format; dar ochiul o face să strălucească mai mult, pentru că el conduce întreg trupul, care îl face frumos, care este podoaba cea frumoasă a feţei şi candela care luminează toate mădularele. Ochiul este pentru trup ceea ce este soarele pentru lume. dacă aţi stinge lumina soarelui veţi pune totul în tulburare şi în confuzie, veţi pierde totul. Dacă stingeţi ochii, picioarele şi mîinile sînt inutile, sufletul la fel. Pierderea ochilor aduce cu sine ruinarea minţii. în sfîrşit, căci prin ei am venit noi la cunoaşterea lui Dumnezeu. „Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înţelegîndu-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire” (Rom. 1,20). Ochiul nu este deci numai lampa trupului (Mt. 6,22), ci el este mai mult a sufletului decît a trupului. Pentru aceasta este pus sus ca pe un tron regesc şi este pus mai presus decît celelalte simţuri, Iisus Hristos deci formează ochiul.
Apoi ca să nu credeţi că el ar fi avut nevoie de materie pentru a face lucrul pe care voia să-l facă, şi ca să învăţaţi că la început, cînd a creat toate lucrurile, ţarina de care s-a folosit el nu-i era necesară: căci cel care din nimic a produs substanţele cele mai mari şi mai strălucite putea cu atît mai mult să formeze acest ochi fără materie, dacă ar fi voit. Pentru a vă învăţa, zic eu, că el n-a avut nicidecum nevoie, şi pentru a vă arăta că el este care la început, a creat toate lucrurile, punînd tina în locul ochiului zice „Mergi de te spală” (7) ca să ştiţi că, pentru a forma ochii, n-am nevoie ca să am în mînă tină şi că nu mă folosesc de ea decît pentru a face să strălucească slava mea şi puterea mea.
Mîntuitorul deci, pentru a arăta că vorbeşte despre propria sa persoană, atunci cînd zice: „Ca să se arate în el lucrurile lui Dumnezeu” adaugă „Mie Mi se cade să fac, pînă este ziuă, lucrurile Celui Care M-a trimis pe Mine; căci vine noaptea, cînd nimeni nu poate să lucreze” (4); adică, trebuie ca să mă fac cunoscut eu însumi, şi ca să fac tot ceea ce este capabil să dovedească cum că eu fac aceleaşi lucruri ca şi Tatăl meu nu asemănătoare, ci aceleaşi; ceea ce arată o şi mai mare egalitate, şi nu se poate spune decît de aceia care n-au între ei nici cea mai mică inegalitate.
Cine va îndrăzni deci să combată acum această egalitate a Fiului, văzînd că el este capabil de aceleaşi lucruri ca şi Tatăl, care are puterea să le facă? în sfîrşit, nu numai că l-a format ochiul, nu numai că l-a deschis, ci el i-a dat şi facultatea de a vedea, ceea ce face să se vadă că el a insuflat şi sufletul. Căci dacă sufletul nu lucrează, oricît de sănătos, oricît de întreg ar fi ochiul, niciodată nu va vedea nimic. Pentru aceasta i-a transmis el sufletului facultatea să acţioneze, şi i-a dat acestui om un ochi compus din artere, din nervi, din sînge, şi din toate celelalte lucruri din care este construit trupul nostru.
„Mi se cade să fac lucrurile pînă este ziuă”. Ce înseamnă aceste cuvinte? Ce urmare au ele? Ele au una adevărată. Căci Iisus vrea să spună acestea: F mă este ziuă, pînă cînd oamenii pot să creadă în mine, şi eu trăiesc, trebuie ca să fac lucrurile. „Vine noaptea”, adică vremea apropiată” cînd nimeni nu poate să lucreze”. Mîntuitorul n-a zis: în care eu nu voi putea lucra, ci: „Cînd nu poate să lucreze”, adică în care nu va mai fi nici credinţă, nici faptă, nici răbdare. Şi cum Iisus numeşte credinţă o faptă, ei îi zic: „Ce să facem, ca să săvîrşim lucrurile lui Dumnezeu?” (Ioan 6,28). El răspunde: „Lucrul lui Dumnezeu este ca să credeţi în Cel pe care L-a trimis” (Ibid. 29). Pentru ce atunci nimeni nu va putea să facă această faptă? Fiindcă atunci nu va rămîne credinţa şi toţi vor asculta fie că vreau, fie că nu vreau.
Şi ca evreii să nu poată spune că Iisus Hristos lucra printr-un îndemn de ambiţie şi de mîndrie, el le arată că tot ce face el o face pentru ei, pentru mîntuirea lor; pentru că numai în această lume se poate crede şi se pot face fapte şi în cealaltă credinţa nu le va folosi la nimic, că nu vor putea nici să lucreze nici să cîştige. lată pentru ce vindecă divinul Mîntuitor pe orb, fără ca acesta să vină să-l caute sau să-i roage. Dar totodată ceea ce a urmat vindecarea lui, vreau să spun credinţa lui şi tăria lui, dovedesc arătat că el era vrednic de acest har; căci dacă ar fi văzut el ar fi venit să-l afle pe Iisus Hristos şi ar fi crezut în el; şi dacă ar fi auzit spunînd că era de faţă, el nu s-ar fi stăpînit să nu alerge.
El putea să se gîndească şi să spună în sine însuşi: Ce înseamnă aceia? Iisus a făcut tină mi-a uns ochii mei şi mi-a zis: „Du-te şi te spală”? Şi fiindcă nu poate să mă vindece mă trimite la scăldătoarea Siloamului? Adesea eu m-am spălat acolo cu alţii şi aceia nu mi-a folosit la nimic. Dacă avea cu adevărat puterea să mă vindece să-mi dea vederea, el m-ar fi vindecat imediat, fără a mă trimite sâ mă spăl. Aşa zicea şi Nemaan către Elisei (Reg. 5,11): poruncindu-i proorocul să se spele în Iordan, el nu credea în aceasta. Şi deşi Elisei se bucura de o faimă destul de mare. Dar acest orb n-a fost necredincios, nu s-a împotrivit nu zice în sine însuşi: Ce vrea să fie aceia” Trebuia ca să pună tină pe ochi? Aceia mai mult mă orbeşte. Cine şi-a primit vreodată vederea în acest fel? Dar n-a avut nici un gînd de acestea. Acum, fraţii mei, vedeţi această credinţă şi această tărie de suflet?
„Vine noaptea”: Prin aceia Iisus Hristos face să se cunoască, că chiar după ce va fi ridicat pe cruce, chiar şi după moartea sa va avea grijă de păcătoşi şi îi va atrage la sine pe cei mai mulţi. „Pînă este zi”, dar după ce va trece ziua, el îi va tăia, îi va arunca în mod absolut pe cei răi; aceasta o arată el în aceşti termeni: „Atît cît sînt în lume, Eu sînt Lumina lumii” (5). Şi o spune aşa şi în altă parte: „Credeţi pînă aveţi Lumina”.
3. Pentru ce dar a numit sfîntul Pavel viaţa aceasta noapte, şi zi ceea ce va urma? Cu toate acestea el nu înaintează nimic în cunoaşterea cuvintelor lui Iisus Hristos: departe de noi aceia, ei spune aceleaşi lucruri, nu după literă, ci după sens, ştiind că: „Noaptea a trecut şi este ziuă” (Rom. 13,22). Căci timpul prezent el îl numeşte noapte, din cauza celor ce sînt aşezaţi în întuneric sau prin compararea acestei vieţi plină de întuneric cu viaţa luminoasă, de care se va bucura în cer; dar Iisus Hristos numeşte timpul viitor o noapte, căci atunci nu se va mai păcătui. Apostolul numeşte dimpotrivă viaţa de faţă o noapte, fiindcă cei ce trăiesc în nedreptăţi şi în necredinţă sînt în întuneric.
Adresîndu-şi deci cuvîntul către credincioşi, el zice: „Noaptea a trecut şi s-a arătat ziua”. Fiindcă ei sînt rînduiţi să se bucure într-o zi de această lumină: dar prima lor viaţă, el o numeşte noapte; pentru aceasta le zice: „Să părăsim deci faptele întunericului”. Vedeţi că le arată că ei erau în întuneric; pentru acest motiv adaugă: „Să călătorim cu bună ştiinţă şi cu cinste, precum se merge ziua”, ca să ne putem bucura de lumina: „care ni s-a vestit”. Căci dacă lumina „Pe care ne-o aduce de faţă acum propovăduirea evangheliei”, este aşa de luminoasă şi aşa de strălucită, gîndiţi-vă cum va fi aceia de care vă veţi bucura în cer? Să fim convinşi: că pe cît întunecă (eclipsează) razele soarelui lumina lămpii, pe atît, sau mai mult va întrece lumina cerească pe aceasta care v-o vestim noi vouă. Şi aceia voia să spună Mîntuitorul prin aceste cuvinte: „Soarele se va întuneca” (Mt. 24,29): adică va fi acoperit de strălucirea luminii celei noi.
Căci dacă acum, pentru că avem case luminoase, bine aierisite, noi punem banii şi grija noastră ca să le construim; nu vă gîndiţi că, noi ne vom epuiza pînă la ultimele puteri, pentru a ne construi în ceruri locuinţe care să strălucească, acolo unde locuieşte lumina nespusă?
Construind aici joc, ne expunem la pericole şi la procese pentru limite de hotar şi case, pe cînd sus nu poate să ni se întîmple nimic din acestea: nu mai este temere de gelozie şi de invidie, nimeni nu ne va mai face proces pentru limitele pămîntului (hotar). Ci, mai mult, această casă pe care o construim noi aici jos, în mod necesar va trebui s-o părăsim; şi cealaltă o vom locui veşnic: una se distruge şi o degradează vremea, e supusă la multe pericole, cealaltă este statornică şi rămîne totdeauna în prima ei stare: săracul nu poate s-o construiască pe aceasta, cealaltă pentru doi dinari se poate construi, cum a făcut-o văduva pe care voi o cunoaşteţi (Mc. 13,42). Pentru aceasta eu mă usuc, mă întristez şi de durere, că văzînd că trebuie să nădăjduim bunuri mari, noi sîntem aşa de laşi şi atît de neglijenţi să ni le cîştigăm, şi nu cruţăm nimic pentru a ne stabili aici în case frumoase, totuşi nu ne gîndim de loc să ne pregătim în cer cea mai mică locuinţă.
Spuneţi-mi, vă rog: în această lume unde aţi vrea să aveţi locuinţa voastră? Oare în pustie, sau într-un mic sătuc? Nu, ci cred că într-o capitală, acolo unde se face un negoţ foarte mare, unde este o strălucire mai mare. Şi vă duc într-un oraş al cărui arhitect este Dumnezeu şi lucrător este tot el. Eu vă îndemn, dragii mei fraţi, să construim acolo; să construim acolo unde este nevoie de mai puţină muncă şi osteneală.

Mîinile săracilor sînt care construiesc aceste case, şi iată adevăratul mod de a construi: ceea ce se face în această lume nu ajunge decît ca să arate nebunia noastră cea mare. Dacă vreunul din voi v-aţi angaja să faceţi o călătorie în Persia, pentru a vedea ţara şi să veniţi imediat înapoi; şi dacă v-ar sfătui în acelaşi timp să construiţi case acolo nu l-aţi judeca drept un nebun că vă îndeamnă la un lucru nefolositor şi zadarnic? Pentru ce construiţi dar pe pămînt, de pe care va trebui să ieşiţi după puţine zile?
Dar, veţi zice voi, aceste case pe care le construiesc eu le voi lăsa copiilor mei. Vai! copiii voştri trebuie să vă urmeze, dacă cumva ei nu vă vor depăşi: şi la fel va fi cu urmaşii lor, şi chiar în această lume, este un motiv de împovărare şi de necăjire a se afla moştenitor. Dar în împărăţia cerească n-aveţi să vă temeţi de aşa ceva: moştenirea pe care o veţi avea acolo, nu va suferi nici o schimbare, vă va rămîne întreagă a voastră, a fiilor voştri şi a copilaşilor dumneavoastră, dacă ei imită virtutea voastră. Acesta este Iisus Hristos care construieşte zidul; cu un aşa de priceput arhitect nu mai este nevoie de nici un inspector; este lipsit de orice nedreptate.
Dumnezeu se dezbracă de totul şi el se îngrijeşte de toate, de ce ar mai trebui să vă îngrijiţi voi?
El adună materialele şi ridică casa. Şi nu numai aceasta este minunat, ci că el o construieşte după dorinţa voastră, şi încă şi mai bine ca şi cum aţi dori voi. Căci el este un arhitect minunat, şi se pune să vă procure tot felul de comodităţi şi de foloase. Dacă, fiind săraci vreţi să construiţi această casă, nu vă mai temeţi, ea nu vă va trezi invidie, nici gelozie; invidiosul n-o vede de loc, ci numai îngerii care se bucură de fericirea voastră. Nimeni nu va putea spune dinainte care sînt limitele moştenirii voastre, fiindcă nu veţi avea vecini care să fie atacaţi de această boală.
Acolo vecinii voştri vor fi sfinţii, Petru, Pavel, toţi patriarhii, martirii, cetele îngerilor şi ale arhangelilor. Pentru aceasta dragii mei fraţi, să dăm bunurile şi bogăţiile noastre săracilor, ca să dobîndim aceste locuinţe. Facă Dumnezeu ca să le obţinem toţi, prin harul şi bunătatea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care şi cu care slavă se cuvine Tatălui şi Duhului Sfînt, în vecii vecilor. Amin.

CRISTO, LUZ SIN OCASO


“Pasando Cristo, vio a un hombre ciego de nacimiento.” Y los Discípulos que le acompañaban, le preguntaron entonces quién había pecado para que naciese ciego: si él o sus padres. Ésta era una creencia popular, que enseñaban los mismos rabinos, de que todo padecimiento físico o moral era castigo por los pecados. Aunque varios profetas anunciaban que se anulaba el castigo por solidaridad de los padres en los hijos (Is 31:29.30; Ez 18:2-32), sin embargo, esta creencia primera estaba completamente arraigada en el pueblo. Cristo revela entonces la respuesta a una gran incógnita: “No pecó ni él ni sus padres”. Este dolor, que ingresó en el mundo por el pecado de origen, tiene, sin culpa personal del sujeto, una finalidad profunda en el plan de Dios: “que sean reveladas en él las obras de Dios”.

No solamente es para mérito del justo, como en el caso de Job, sino que aquí se muestra esta otra profunda finalidad en el plan de Dios: su gloria en los milagros, que son “signos” de la obra y grandeza de Cristo. El simbolismo de este milagro queda aquí destacado y centrado: Cristo, luz Verdadera que no conoce ocaso, va a abrir los ojos a un ciego para que los que contemplan el milagro lo vean a Él y para iluminar también su alma con la luz de vida.

El milagro realizado por Jesucristo tiene una elaboración “escupió en el suelo,” (la saliva era considerada en la antigüedad como remedio curativo de la vista) e inclinándose, hizo en el suelo, con aquella saliva y el polvo, un poco de lodo. Y tomándolo con las manos, no sólo lo puso encima de los ojos del ciego, sino que los ungió, los frotó con ello. Y le dijo al mismo tiempo: Ahora “vete y lávate en la piscina de Siloé -que quiere decir enviado - Fue, se lavó, y volvió viendo.”
Roguemos al Señor que en su gran misericordia y amor para con los hombres nos abra los ojos también a nosotros para evitar el pecado y poder así ver la luz de su Gloria infinita.

Sexo domingo de Pascua: Domingo del Ciego


Exapostelarion Modo 2º

Cuando descansaste en el Cuerpo,
durmiendo como muerto,
Tú que eres Señor y Rey, aniquilaste la muerte;
y al tercer día resucitaste, levantando a Adán de la corrupción;
Oh Pascua de incorrupción y salvación del mundo.

Del Ciego.

Oh Señor, ilumina mis ojos espirituales
oscurecidos con las tinieblas del pecado;
úntalos con la humildad, oh Misericordioso,
y lávalos con las lágrimas del arrepentimiento.

Eteron.

Mientras nuestro Salvador caminaba,
encontró a un hombre ciego de nacimiento;
entonces, escupió en tierra e hizo barro con el cual le untó los ojos,
y luego lo mandó a Siloé para que se lavara.
Y al lavarse, volvió a ver tu luz, Oh Cristo.

jueves, 29 de mayo de 2008

No son estos los gestos que ayudan al Ecumenismo


Desde luego, y como dice el comunicado de la Patriarquía Rumana, no son estos los gestos que ayudan al ecumenismo y a las relacciones con los católicos romanos. No son los impulsos de un momento determinado, sino el diálogo teológico serio y profundo el que tiene que existir entre la Ortodoxia y el Catolicismo.
Al contrario de lo que puedan pensar algunos, acciones como estas lo que llevan es a la confusión cuando lo que tienen que hacer los jerarcas es procurar en todo el bien del pueblo que les ha sido encomendado y obre todo en ellos no ha de prevalecer la opinión personal sino aquello que con sabiduría nos dice la Santa Iglesia. Por mucho que se desee la unidad no es este el camino.
Sirva como ejemplo lo sucedido después del concilio de Florencia en el cual los Jerarcas aceptaron la unión con Roma sin tener encuenta cual era la opinión del clero y del pueblo. Los gestos individuales que no tienen en cuenta la conciliaridad de la Iglesia están llamados al fracaso. No podemos caer en el relativismo de todo vale, por desgracia en este tema no todo vale y no todo puede ser sancionado con el aplauso general y este caso está claro en los cánones desde muy antiguo ya que es un problema tan antiguo como la Iglesia pues ya desde los primeros siglos el énemigo de los hombres se encargó de sembrar el error en el alma de los cristianos creando división en la Iglesia de Cristo. Desde luego no nos toca a nosotros juzgar pero es inevitable el contemplar con estupor la acción cometida.
Tengo un buen amigo sacerdote católico y nos juntamos frecuentemente. A pesar de la gran amistad que nos une desde hace muchos años, nunca se nos ha ocurrido concelebrar juntos la Liturgia pues sabemos que comulgar de un msimo cáliz nos separaría de nuestra comunión con la Iglesia. Prevalece el sentido eclesial sobre nuestra amistad y sobre nuestro deseo de poder participar juntos del mimo cáliz conscientes de que sólo se puede producir esto existiendo una auténtica comunión entre nuestras Iglesias. No somos dueños de los Misterios ni es la Santa comunión un simple gesto de amistad.

Quiera Dios que el serio diálogo teológico nos lleve a la unidad, sólo así podremos beber del mismo cáliz de salvación, comunión con Cristo vivo y resucitado. Hasta ese momento nos queda la reflexión y la oración.

miércoles, 28 de mayo de 2008

Alegría entre los Uniatas y romanos, desconcieto entre los ortodoxos


Por si a alguien le quedaba duda los católicos romanos y uniatas están difundiendo esta foto a diestro y siniestro presentando esta comunión como un "gesto valiente y profético"

Muchos son los que han escrito e-mails preguntando si la noticia que dábamos ayer era cierta y como era posible tal cosa. Por desgracia la noticia es cierta y ha sido confirmada por un comunicado oficial de Patriarca Daniel. Lo que resulta más incomprensible es que se deje todo aplazado a una explicación en julio cuando se reuna el Santo Sínodo cuando el hecho es de extrema gravedad y está produciendo graves tensiones tanto en fieles como en clero y monjes de la Metropolia donde ha dejado de ser conmemorado por algunos sacerdotes como conscuencia lógica del desmán cometido. Mientras tanto los romanos y uniatas lo ven como un gesto profético y yo me pregunto, profético de qué? qué profecía pretenden cumplir con esta barbaridad?, qué pretenden anunciar con este desmán?. Dese luego es un punto más en la carrera de este señor confeso de colaborar con el régimen comunista que persiguió, encarceló y asesinó a tantos creyentes en Rumanía por ser cristianos ortodoxos, y defensor de los uniatas con los cuales comulga ya abiertamente sin ningún reparo. Son los lobos-pastores a los que no les importa el daño que puedan hacer a su rebaño.

Comunicado del Patriarcado de Rumania

PRECIZARE

În legătură cu informaţia apărută în mass-media, potrivit căreia, duminică, 25 mai 2008, în biserica greco-catolică din Timişoara cu hramul Sfânta Maria – Regina Păcii şi a Unităţii, Înaltpreasfinţitul Nicolae, Mitropolitul Banatului, a cerut permisiunea de a se împărtăşi, facem următoarele precizări:Patriarhia Română nu deţine date concrete şi verificate despre eveniment. Ca atare, la proxima şedinţă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care va avea loc la începutul lunii iulie 2008, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae poate fi solicitat să ofere explicaţiile cuvenite Sfântului Sinod în legătură cu subiectul în cauză. Până atunci, Arhiepiscopia Timişoarei poate oferi explicaţiile de rigoare. Totuşi, în principiu, Patriarhia Română precizează faptul că dialogul actual al Ortodoxiei cu Biserica Romano – Catolică, deja destul de fragil, nu poate fi ajutat, ci mai degrabă complicat prin gesturi considerate de unii „profetice”, iar de alţii problematic. Este de dorit să cultivăm nu miraculosul sau senzaţionalul, ci seriozitatea şi credibilitatea în relaţiile dintre Biserici aflate în dialog pentru refacerea unităţii creştine.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

martes, 27 de mayo de 2008

Duminica 25 Mai 2008, Mitropolitul ortodox Corneanu s-a impartasit cu greco-catolicii.


Acest eveniment este vazut de greco-catolici ca "o minune". In ortodoxie, impartasirea cu ereticii este vazuta ca tradarea lui Iuda, fiind interzisa de Sfintele Canoane. Sf Teodor Studitul, vorbind despre impartasirea cu ereticii spune:
„Aşa­dar, du­pă cum dumnezeiasca pâine cu ca­re se împărtăşesc ortodocşii îi face pe toţi cei ce se îm­păr­tă­­­şesc de ea un singur trup, tot aşa şi pâinea ere­ticească îi face părtaşi unii cu alţii pe cei ce se împărtă­şesc cu ea şi îi în­făţişează un sin­gur trup po­trivnic lui Hristos” [83; 133]. Şi iarăşi: „E limpede că paharul ere­ti­cesc şi pâinea [ere­ti­ceas­că] sunt împăr­tă­şire de po­triv­ni­cul” [83; 156].
Iar în Canoanele Sfinţilor Apostoli, în Canonul 46[3], se spu­ne: „Poruncim să se caterisească episcopul sau pres­bi­te­rul care au primit (ca valid) botezul ori jertfa (eu­ha­ris­tia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hris­tos cu Veliar?” [30; 33].
Dumnezeu sa ne pazeasca !
Que Dios se apiade de nosotros.

El domingo 25 de mayo sucedió un hecho insólito cuando el Metropolita Ortodoxo de Banatu en Rumanía Nicolae Corneanu, que se encontraba en una liturgia de los grecocatólicos presidida por el nuncio de Roma Francisco Javier Lozano, subió al altar y le pidio permiso al Nuncio para comulgar a lo que accedió inmediatemente.

Se le olvidó al Metropolita el canon de San Teodoro Studita? Se olvidó del canon 46 de los Santos Apóstoles? Se olvidó que según la tradición ortodoxa, la comunión con los herejes es considerada como la comunión de Judas? Pero qué está sucediendo?

Mientras se confunde a los fieles y se crea división entre el clero de la Mitropolia, los romanos se alegran por este hecho de “¿servilismo?” ante el poder mundano de Roma.

Ley de libertad religiosa

Con respecto a la moificación de la Ley de libertad religiosa hace unos días envié a siguiente carta a los miembros del Comite de la Mesa Interreligiosa de Alicante (MIA) La pongo aquí por si interesa a los lectores del Blog:

Desde luego estas cosas sólo puden ocurrir en España.

Con respecto a este tema de la ley de libertad religiosa y el tema de la laicidad ojito, hay veces que te da la impresión de que lo que intentan hacer es la puñeta a los católicos que como siempre en estos foros se quedan muy calladitos por el que dirán. Y luego te xigen esto y lo otro y en definitiva lo que quieren es la foto para demostrar lo abiertos chupiguais que son.

A ver, no se pueden negar los 2000 años de tradición crisiana en España, tradición que se ve reflejada en la cultura, las costumbres, el arte, la literatura etc. Por muy laicistas que sean y por muchas ganas que tengan, esto no se puede hacer. A ver, que se va a hacer una romeria laica a Santa Faz, o un peregrinaje laico a las reliquias del Apóstol Santiago. O en Valencia van a pasear en procesión a Rita Barberá en vez de a la Mare de Deu dels Desamparats. Puestos a delirar convirtamos el Pilar en una sala de conciertos donde ojo!!! que no se toque nada de Tomás Luis de Victoria, Guerrero, Cabezón, etc.... Y desde luego hagamos un museo laico del Pradro y que se saquen los murillos, grecos y demás cuadros de pintores a los que les dio por pintar Vírgenes y angelitos. Y ya de paso prohibido tocar las campanas, procesiones, romerías, y demás manifestaciones católicoapostolicoromanas por si se ofende alguien, sobre todo con las campanas de la misa de nueve del domingo por la mañana.

A ver seamos serios. Desde luego el gobierno no anda muy atinado o quizás sí y lo que quiera es borrar el cristianismo como señal de identidad de España utilizando a las demás confesiones religiosas para ello.

A estos señores la religión les importa un pimiento, o que vengan a darse paños calientes Zapatero y de la Vega, vamos que me parto de la risa. Como ortodoxo, preferiría mil veces que Zapatero fuera un buen católico y que de la Vega fuera a misa de vez en cuando y leyera los Santos Evangelios, no se, dormiría más tranquilo sabiendo que el Presidente de mi nación es un buen creyente

El gobierno ha de garantizar la libertad de culto, que todos podamos practicar en igualdad y con libertad nuestra religión en la nación, no borrar sus raíces religiosas.

Los hermanos musulmanes que tanto reivindican y piden a ver si hacen lo mismo en sus países de origen con los cristianos que allí viven en minoria o por ejemplo en Irán dejan en paz de una vez a los bahais. Yo pido todo lo pedible pero mientras tanto le hago la vida imposible a los cristianos de Argelia, Irak, Turquía, Egipto, Irán (si han dejado alguno...)

Y en Israel vamos a quitar el Sabat como día de fiesta y todos a celebrar el viernes como festivo y el Sabat todos a trabajar y que en el rancho del ejército judío pongan jamón como aperitivo.

La reciprocidad, hermanos, la reciprocidad, que se nos olvida.

Pero estamos en Europa y gracias a el fundamento cristiano de nuestra cultura europea somos tolerantes, abiertos y luchamos por la igualdad. Pero que nos olvide: España es un país de tradición católica y eso por mucho que quieran no se puede borrar de un plumazo.

El Estado no da nada a la Iglesia Romana, sólo da lo que marcan en la declaración de la Renta. Si una asociación religiosa quiere una subvención para poner en marcha un proyecto sigue los mismos pasos que cualquier otra asociación y si se cumplen los requisitos se da y si no, pues no se da. El tema de los colegios, residencias de ancianos, etc. es otro cantar y en ese tema qué van a hacer, quitar el concierto con los colegios religiosos? pues sería el desastre del siglo pues a ver donde metemos a los niños. Por no hablar de los abuelos que tienen casi gratis las monjitas que no cobran a veces ni subvención. La labor social de la Iglesia Católica no está pagada ni con todo el oro del mundo. Qué le van a quitar la subvenciones a Cáritas? pues que se preparen los de Servicios Sociales!!! Por cierto, mucho hablar, pero luego la gente se mata por mandar a sus hijos a Jesuítas, Salesianos y Maristas, y muchos de ellos son esos a los que se les llena la boca con el laicismo. Eso sí que quiten los crucifijos por si a alguien le ofende ver a Cristo en una clase. Pero a nadie le ofende que existan pagados por el estado colegios y universidades islámicas en Ejipto, o centros de estudio judios en Israel, o escuelas budistas en Tailandia.

A Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar y más nos valiera a las religiones y distintas confesiones no meternos a hacer política que saldremos escaldados como así nos lo confirma la madre de la sabiduria que es la Historia.

Hay veces hay que decir cosas políticamente incorrectas, eso sí con una sonrisa en los labios y en el corazón y sin animo de animadversión.

Por cierto mi Iglesia no recibe ni un duro de nadie, se mantiene con las aportaciones los fieles, eso da una libertad inmensa y espero, con la ayuda de Dios, poder seguir así por muchos años.

Con mucho cariño a todos.

P Nicolás

domingo, 25 de mayo de 2008

La trascendencia de la obra de los santos hermanos Cirilo y Metodio


En este día de fiesta que es para todo búlgaro el 24 de mayo, Día de la escritura, la educación y la cultura búlgara en general, cuando rendimos merecido homenaje a los santos hermanos Cirilo y Metodio, continuamos hablando de la trascendencia de su obra magistral: la creación de la escritura eslava.

Bulgaria, salvando la obra de Cirilo y Metodio, ha merecido el reconocimiento y el respeto no sólo de los pueblos eslavos sino también de otros pueblos del mundo, y ello será así mientras la humanidad concede un contenido verdadero a las palabras progreso, cultura y humanitarismo, escribía hace más de un cuarto de siglo el célebre estudioso francés el Prof. Roger Bernard. En el año 864 el príncipe Borís I (852-889) introdujo el cristianismo como religión oficial de Bulgaria. En el inmenso territorio de su Estado vivían muchos cristianos, pero gran parte de la población era pagana. Había paganos entre los tres principales elementos étnicos del país: los búlgaros, los eslavos y los tracios, todos con su dios o dioses. Había musulmanes y hasta budistas. Todos ellos fueron obligados por el príncipe a adoptar el cristianismo como religión única, y las leyes cristianas, como válidas para toda la población. Esta medida condujo a que la población del país se hiciera homogénea. (En la España visigoda, la legislación de visigodos e hispanorromanos se unifica en el VIII Concilio de Toledo, de 653: más de medio siglo después de que, en 589, el catolicismo es aceptado como religión oficial.) Además, Bulgaria adquiere gran prestigio internacional en Europa, en la cual la mayoría de los Estados eran cristianos). Al cabo de largos años de luchas entre Roma y Constantinopla por el poder administrativo sobre la recién creada Iglesia Búlgara, se impone el clero bizantino, por la promesa que dio al príncipe Borís de que el Arzobispado Búlgaro sería autocéfalo. Cincuenta y siete años más tarde éste se proclamó completamente independiente, con rango de patriarcado. En 887 el príncipe Borís I emprende otro paso juicioso como estadista lúcido. Introduce el alfabeto eslavo o búlgaro antiguo creado por los santos hermanos Cirilo y Metodio, como escritura oficial del Estado. Con esta escritura traída a Bulgaria y perfeccionada aquí por los discípulos de los dos civilizadores, se traduce la Biblia y se escriben obras eclesiásticas y laicas. Bulgaria deviene el primer país de la Europa cristiana en adoptar como idioma oficial la lengua hablada por todo el pueblo de este país y en conocer el Verbo Divino y dirigirse a Dios en esta lengua hablada. En la Europa de entonces sabía leer y escribir un 2 ó 3% de la población. Según estudiosos búlgaros, en la Bulgaria de entonces, más de la mitad. Poco después, misioneros búlgaros llevarán los libros sacros y laicos escritos en Bulgaria en el alfabeto antiguo búlgaro, a otros países eslavos en que se hablaba una lengua muy similar.
Así pues, Bulgaria desempeñaría un papel sustancial para la cristianizació n de gran parte de los eslavos: de los rusos, los ucranianos, los serbios, o sea de casi la mitad de la población de la Europa de entonces. Hoy escriben con este alfabeto más de 200 millones de personas. Primero en Bulgaria y luego en esos países se crea una copiosa producción literaria y cultural. Sin esta obra búlgara, que con razón se puede calificar de histórica, hoy en día los eslavos orientales y meridionales hablarían y escribirían en griego, y con toda probabilidad habrían perdido totalmente su identidad como pueblos y habrían resultado asimilados espiritualmente. ¡Y es que la moderna Europa unida es un conjunto y diversidad de pueblos, cada cual con su idioma y tradiciones y con su aportación al patrimonio cultural común del continente! Tomando el cristianismo de Bizancio, y no de Roma como lo hizo Europa Occidental, y adoptando un alfabeto en su lengua hablada, distinto tanto del griego como del latín, Bulgaria en aquel entonces se alejó de Europa Occidental. Sin embargo, se conservó como pueblo que hoy se acerca rápido a la Europa en proceso de unificación. Hace años, el culturólogo japonés Prof. Shigueoshi Matsumae declaró: La cultura medieval búlgara es una de las siete civilizaciones en la historia de la Humanidad que han desempeñado un responsable papel de mediación por su misión de eslabón de conjunción entre el Oriente y el Occidente. Su colega español el Prof. Pedro Bádenas añadía: Hoy, once siglos después de que Cirilo y Metodio partieran para su misión, vemos que la semilla que plantaron con ciencia y tesón se ha convertido en un enriquecedor patrimonio de la humanidad.


Venceslav Nikolov

El Patriarca Ecuménico Bartolomé recibió en el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla la visita del Presidente de Austria, Heinz Fischer.


El jueves pasado, el presidente austriaco Heinz Fischer, en viaje oficial a Turquía, realizó una visita al Phanar, donde se entrevistó con el Patriarca Ecuménico Bartolomé I. Al término de la entrevista, refiriéndose a los esfuerzos desplegados por el Patriarca en favor del diálogo interreligioso, declaró: "Nosotros, tanto el uno como el otro, estamos convencidos de que el diálogo entre las religiones y las culturas debe ser estimulado. Debemos perseguir esta tradición y obrar en favor de la paz, los derechos de las minorías y la coexistencia pacífica entre las personas de religiones, culturas y convicciones diferentes". Igualmente, destacó la lucha desarrollada por el Patriarca en favor de la protección del medio ambiente. El Patriarca, por su parte, informó al presidente austriaco de los problemas a los que se enfrenta el Patriarcado de Constantinopla y la comunidad greco-ortodoxa.

Esta visita ha sido comentada por los diarios y agencias de prensa austriacas. Así, para el periódico Kleine Zeitung "el presidente de la Federación, conscientemente, fue en contra de los desesos de las autoridades turcas que pretenden que los representantes extranjeros que visitan al Patriarca Ecuménico también deben encontrarse con el gran muftí de Constantinopla. El gobierno turco quiere rebajar al primer jerarca del cristianismo ortodoxo al nivel de un responsable religioso local, pero el Sr. Fischer no comparte este punto de vista; para él, en efecto, Bartolomé I no es más que lo que representa para el mundo entero -salvo para Turquía-, a saber, el Patriarca Ecuménico ". "Los turcos deben de aprender de Heinz Fischer que en Europa las minorías -como aquellas que están representadas por el Patriarca Bartolomé- están bien protegidas".

Fuentes diplomáticas y eclesiásticas indican que durante la preparación de la visita del Sr. Fischer a Turquía, los esfuerzos empleados por el protocolo turco para presentar la visita al Phanar como un encuentro con un "responsable religioso local" fueron como dar con un palo al agua.

La agencia de prensa austriaca subrayó igualmente el hecho de que el presidente de la Federación de Austria no ha visitado al jefe de la exigua minoría greco-ortodoxa en Turquía, sino al primer jerarca de la Ortodoxia mundial y 270º sucesor del apóstol San Andrés.

Делегација Светог Архијерејског Сабора СПЦ посетила Патријарха српског Павла


23. мај 2008 - 13:22


По одлуци Светог Архијерејског Сабора СПЦ трочлана делегација овог највишег тела СПЦ, предвођена Митрополитом црногорско- приморског Г. Амфилохијем посетила је јуче 22. маја 2008. године, Његову Светост Патријарха српског Г. Павла који се налази на лечењу у Војно-медицинској академији у Београду.


Задатак делегације, у којој су били и Епископи - аустралијско- новозеландски Г. Иринеј и диоклијски Г. Јован, био је да обавести Његову Светост о раду Светог Архијерејског Сабора СПЦ и одлукама које су у току заседања донете.


По саслушаном извештају, који је поднео Митрополит Амфилохије, Патријарх српски Г.Павле је рекао: "Хвала Богу великоме за мир и јединство наше Свете Цркве."


Овом приликом Митрополит Амфилохије предао је Његовој Светости први примерак управо објављене монографије о Свештеноисповеднику Доситеју загребачком и ваведењском коју су објавиле Архиепископија београдско-карловачка и Митрополија црногорско- приморска.
Изказавши задовољство објављеном књигом, Његова Светост се присетио својих успомена на Митрополита Доситеја, кога је лично познавао.

Comunicado del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Serbia reunida en Belgrado


22. May 2008 - 22:00

En la residencia patriarcal de Belgrado, con la bendición de Su Santidad el Patriarca Pavle y bajo la presidencia de monseñor Amfilohije, Metropolitano de Montenegro y del Litoral, que en virtud del artículo 62 de la constitución de la Iglesia Ortodoxa Serbia ha reemplazado a Su Santidad, ausente por causa de enfermedad, se mantuvo del 15 al 21 de mayo de 2008 la Asamblea regular de Obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia.

Todos los Obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia del país y del extranjero estaban presentes, incluyendo a Monseñor Jovan, Arzobispo de Ohrid y Metropolitano de Skopje, con sus prelados del Arzobispado Autónomo de Ohrid.

Con el espíritu de la alegría pascual y el amor en Cristo resucitado, confrontada a numerosas tentaciones espirituales de nuestro tiempo, la asamblea de obispos evocó las importantes cuestiones de la vida, de la organización y de la misión de la Iglesia Ortodoxa Serbia.

Además de las cuestiones corrientes, la asamblea prestó una atención especial a la situación en Kosovo y Metohija concerniente a la "declaración" ilegal de independencia de esta provincia. Al mismo tiempo, la Asamblea de obispos dirigió palabras de gratitud hacia todos aquellos que no han reconocido este acto ilegítimo y, sobre todo, a los que han expresado una solidaridad sincera con la Iglesia Serbia así como su amor y misericordia para con el pueblo serbio, manifestando de una vez para siempre que la Iglesia Serbia y el pueblo serbio jamás aceptarán el impeio de la injusticia y el desgarramiento ilegal de Kosovo y de Metohija.

En cuanto a la cuestión de la restauración de los monumentos religiosos de Kosovo y de la Metohija destruidos durante los progroms del año 2004, también fue abordada y se determinó que esta restauración debe ser realizada en colaboración con el Ministerio de Cultura de la República de Serbia, con las instituciones internacionales y los altos representantes de la UNMIK, única autoridad internacional y legal según la resolución 1244.

Insistiendo en que las iglesias y los monasterios restaurados sean aceptados y bendecidos, y que los sacerdotes y los fieles retornen allí para que comiencen de nuevo a ser utilizados, la Asamblea de Obispos considera que los refugiados volverán a sus hogares seculares de la diócesis de Raska y Prizren, en su muy antigua tierra y sus monumentos.

Con el fin de preservar la tradición secular y el testimonio viviente de la Iglesia en el mundo actual, la asamblea de obispos ha afirmado su posición concerniente al uso de la santa liturgia y otros servicios religiosos en el espíritu de la tradición litúrgica secular de la Iglesia Serbia. Con la celebración común de todos los Obispos de la Divina Liturgia en la iglesia de San Sava de Vracar (Belgrado), esta unidad ha sido de nuevo testimoniada ante el Altar de Dios, el día del traslado de las reliquias de San Sava, el lunes 19 de mayo de 2008.

La Asamblea de Obispos ha manifestado, una vez más, su responsabilidad espiritual y pastoral consagrando su atención al estado y a las dificultades que encuentran las diócesis serbias en los países surgidos de la ex-Yugoslavia, así como la vida de las diócesis serbias de la diáspora a lo largo del mundo. En este sentido, los padres sinodales han examinado las cuestiones de la vida eclesiástica en Montenegro, Croacia y Bosnia-Hercegovina. Han realizado un llamamiento a las autoridades de estos países demandandoles el respeto por los derechos religiosos y los elementales derechos a la propiedad de los miembros de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Del mismo modo, realizaron un llamamiento a las autoridades de la ex-república yugoslava de Macedonia para que dejen de perseguir a monseñor Jovan, arzobispo de Ohrid y determinen la supresión de todas las interdicciones y otras medidas ilegales interpuestas contra él.

Por lo demás, fueron abordadas tambiéns las cuestiones relativas a los bienes de la Iglesia, de su preservación y del retorno de los bienes confiscados, así como al funcionamiento de las fundaciones religiosas de beneficiencia y de sus fondos.

La asamblea trató, con una atención particular, las relaciones y la colaboración con las otras Iglesias Ortodoxas locales, como también el diálogo con otras Iglesias e instituciones religiosas. La asamblea adoptó el comunicado de la comisión de diálogo con los representantes de la Iglesia católica romana que tuvo lugar en Rávena, en Italia, e hizo constar que este diálogo no ha sido mantenido en detrimento de la Iglesia Ortodoxa. En estrecha relación con este diálogo, la asamblea se mostró estupefacta por el comportamiento de ciertos medios de comunicación, tanto electrónicos como periódicos, que no son objetivos ni responsables en su trabajo, sino que escriben con mucha malevolencia mentiras sobre los acontecimientos de la Iglesia.

Desgraciadamente, con las mismas intenciones y perjuicios, durante los trabajos de esta asamblea, ciertos medios de comunicación informaron sobre el estado de salud de Su Santidad el Patriarca Pavle. La asamblea comprobó que ciertos medios de comunicación no tenían como objetivo informar al público de manera oportuna y de modo verídico, sino crear la confusión y la agitación entre los fieles de nuestra Iglesia local y en el público.

La asamblea dirige un mensaje de paz y de amor al conjunto de su Iglesia Ortodoxa Serbia y a todas las personas de buena voluntad, saludándolos una vez más en la salvación más gozosa: ¡Cristo ha resucitado!.

A los 55 años del restablecimiento del Patriarcado Búlgaro


Por Svetlomira Ivanova Versión al español: Venceslav Nikolov


Se cumplen 55 años desde que fue restablecida la dignidad patriarcal de la Iglesia Ortodoxa Búlgara. El 10 de mayo de 1953, un Concilio Eclesiástico- Popular modificaba los estatutos de la Iglesia Ortodoxa Búlgara, la más difundida en el país, y otro concilio elegía patriarca búlgaro a Kiril, metropolitano de la segunda ciudad búlgara, Plovdiv.

Si nos remontamos en la historia, veremos que la primera vez que Bulgaria tuvo su patriarca fue durante el reinado de Simeón el Grande, en el siglo X. El patriarcado existió hasta el fin del Primer Reino Búlgaro, o sea hasta la caída del país bajo la dominación bizantina, en el año 1018, cuando la autoridad espiritual pasó bajo la jurisdicción del Patriarcado Griego de Constantinopla.
Durante el Segundo Reino Búlgaro, entre los siglos XII y XIV, nuestro Patriarcado fue restablecido. Pero cuando la capital Tarnovo cayó bajo el yugo turco y el último patriarca búlgaro Evtimi fue desterrado, la autoridad espiritual volvió a pasar al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. O sea, como decimos los búlgaros, empezó un período de doble yugo: político, bajo el poder de los turcos, y religioso, bajo el poder de los griegos.

En 1870, como resultado de los esfuerzos y las luchas de nuestros próceres renacentistas por una iglesia cristiana ortodoxa búlgara independiente del Patriarcado griego, fue constituido el Exarcado Búlgaro y elegido el primer exarca Antim I.

El tercer exarca, Stefan, fue elegido a principios de 1945, y le corresponden los mayores méritos para la abolición del cisma impuesto en 1872 a la Iglesia Búlgara por el Patriarcado de Constantinopla. Se puede decir que el levantamiento del cisma desbroza el camino para el restablecimiento del Patriarcado Búlgaro.

En opinión del archimandrita Naúm, secretario general del Santo Sínodo de la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Bulgaria, este acontecimiento ha sido de enorme importancia para la Iglesia Ortodoxa Búlgara y los cristianos búlgaros. Y no es importante sólo para los búlgaros sino para todos los cristianos, puesto que este acto de restablecimiento de la dignidad patriarcal de nuestra Iglesia significa que fue corregida una injusticia. Al cabo de casi 500 años, la Iglesia Ortodoxa Búlgara volvió a la familia de iglesias de este credo y ocupó el lugar que le corresponde, jugando su papel no sólo en la historia del pueblo búlgaro y su espíritu sino en la historia de todos los pueblos ortodoxos."

El pasado eclesiástico de Bulgaria está estrechamente vinculado al credo ortodoxo que suma al pueblo búlgaro a los más preclaros valores cristianos, a las nobles ideas acerca de Dios y de su enorme amor por los humanos, a su elevada predestinació n en la vida actual y en la futura. No en vano el patriarca Kiril, el primero que tuvimos cuando fue restablecido el Patriarcado Búlgaro en el año 1953, escribía: "Tenemos como fundamento los firmes principios de los escritos de los apóstoles y toda la tradición sacra, por lo cual creemos que hemos conservado y que conservamos celosamente la Santa Ortodoxia y su pureza. La Iglesia Búlgara no ha cedido jamás ni cederá nunca tanto de la herencia espiritual como de la herencia canónica de la Santa Iglesia Ortodoxa Ecuménica."


jueves, 22 de mayo de 2008

Conmemoración del Genocidio de los griegos del Mar Negro


El pasado lunes 19, en la ciudad de Tesalónica, Grecia, se celebró un acto de conmemoración para las víctimas del Genocidio de los Griegos del Mar Negro. El ministro de Tracia y Macedonia, Margaritas Tzimas que estuvo presente, declaró que el genocidio de los griegos de Pontos es una de las páginas más negras de la historia contemporánea y debe ser reconocido por los mismos autores como también por la comunidad internacional. La Cámara de Diputados de Grecia ha establecido el 19 de mayo como día de conmemoración del Genocidio de los Griegos del Mar Negro recordando así la matanza de 353 mil griegos por el régimen de Kemal Ataturk y los Nuevos Turcos entre 1916 y 1923.

Comunicado del 30 de diciembre de 2006.

Ante las críticas que ha suscitado el comunicado del Patriarado de Moscú de no participar en oraciones comunes con los cacodoxos, tanto en círculos no ortodoxos como ortodoxos, conviene recordar el comunicado de la Aghia Synaxis de los Monasterios del Monte Athos del 30 de diciembe de 2006 y que puede ser muy aclarador en este asunto.Comunicado del 30 de diciembre de 2006.
De la Sacrosanta Comunidad del Monte Santo.
Sobre la visita de Benedicto XVI a Su Santidad, Bartolomeo I.

Karyès, 30 diciembre 2006


La reciente visita del Papa Benenedicto XVI al Patriarcado ecuménico, en la fiesta patronal de San Andrés (30 noviembre 2006), después la visita de S. B. el arzobispo de Atenas, Monseñor Christodoulos (14 de diciembre 2006), ha provocado una multitud de impresiones, análisis y reacciones. No nos detendremos a hablar sobre lo que la prensa secularizada ha juzgado positivo o negativo, para insistir sólo sobre lo que concierne a nuestra salvación, en virtud de la cual nosotros hemos salido del mundo para vivir en la soledad de la Santa Montaña.

Como monjes de la Santa Montaña, respetamos el Patriarca ecuménico, a la jurisdicción del cual nosotros pertenecemos. Honoramos y veneramos nuestro santo patriarca ecuménico Bartolomé y nos alegramos de todo lo que hace con amor en Dios y con dolor por la Iglesia. Somos especialmente sensibles a su defensa firme e infatigable de los derechos inalienables del patriarcado ecuménico, y haciéndolo en circunstancias desfavorables. Añadamos a esto su preocupación para anunciar al mundo entero el mensaje de la Iglesia Ortodoxa. También nosotros, monjes de la Santa Montaña, honoramos la muy santa Iglesia de Grecia, de donde la mayor parte de nosotros hemos nacido, y respetamos su beatísimo primado.

A la vez, los acontecimientos que se produjeron durante las recientes visitas del papa al Phanar y de S. B. el Arzobispo de Atenas al Vaticano, han provocado una profunda pena en nuestros corazones.

Deseamos y luchamos, toda nuestra vida, para conservar el depósito de los Santos Padres que nos han legado los santos fundadores de nuestros monasterios y los bienaventurados Padres de eterna memoria que nos han precedido. Nos esforzamos en vivir, en la medida que podemos, el misterio de la Iglesia y de la Fe Ortodoxa inmaculada, conforme a lo que nos enseñan cada día los oficios divinos, las Escrituras Sagradas y, en general, la doctrina de los Santos Padres que está fijada en sus escritos y en las decisiones de los concilios ecuménicos. Ellas son la “niña de nuestros ojos”, guardamos nuestra conciencia dogmática, que se edifica por los combates agradables a Dios de los santos confesores de la fe y por los esfuerzos que llevaron a cabo en la lucha contra las diferentes herejías. Entre ellos, pensamos en nuestro Padre entre los Santos Gregorio Palamas, a los Santos Monjes mártires de la Santa Montaña y en el santo mártir Cosme el Protos, de quien veneramos piadosamente las reliquias y de los que celébramos solemnemente la santa memoria (NT.: se refieren a los monjes atonitas muertos por orden del emperador Miguel III, por su oposición a la unión con Roma, firmada al concilio de Lión en 1274).

Tememos callar cada vez que surge un problema que concierne al legado de los Padres. Sentimos profundamente nuestro deber en relación a los venerables padres y hermanos de toda la Santa Montaña y respecto del piadoso pueblo fiel de la Iglesia, que considera el monaquismo atonita como el guardián inflexible de las tradiciones sagradas.

La visita del papa al Phanar por una parte, y por otra la visita al Vaticano del arzobispo de Atenas, puede aportar alguna cosa útil “según el mundo”. Sin duda, muchos acontecimientos se han producido durante estas visitas, que no están de acuerdo con las disposiciones de la eclesiología ortodoxa, y ha sido decididos acuerdos que no serán útiles ni a la Iglesia ortodoxa, ni a los cristianos heterodoxos.

Primero de todo, el papa fue recibido como si él fuese el obispo canónico de Roma. Durante la ceremonia, el papa lleva el Omophor y el patriarca ecuménico lo saluda con estas palabras: “Bendito sea quien viene en nombre del Señor”, como si se tratara de Cristo Nuestro Señor. Acto seguido, el papa bendice a los fieles reunidos y se le canta “Ad multos annos”, por ser “muy santo” y “beatísimo obispo de Roma”. Por otra parte, la presencia del papa com el Omophor durante la Divina Litúrgia ortodoxa, la recitación del “Padre Nuestro”, el beso litúrgico con el patriarca, son expresiones que superan las simples plegarias comunes. Y todo esto, cuando la institución papal no ha cedido nada sobre sus enseñanzas heréticas y sobre su política. Al contrario, dicha institución, de forma notoria, da ánimos al unitianismo y reafirma los dogmas relativos a la primacía e infalibilidad, yendo aún más lejos con las plegarias comunes inter-religiosas y el hegemonismo pan-religioso del papa de Roma que se transparenta en ellas.

Respecto a lo que se refiere a la recepción del papa al Phanar, estamos particularmente afligidos por el hecho que todos los medios no han cesado de repetir la misma información errónea, según la cual los troparios cantados en ese momento han sido compuestos por uno o varios monjes de la santa Montaña. Aprovechamos la ocasión para informar a los piadosos cristianos ortodoxos que el compositor no es ni puede ser un monje de la Santa Montaña.

De inmediato, la tentativa de S. B. el Arzobispo de Atenas de cerrar relaciones con el Vaticano a nivel de cuestiones sociales, culturales y bioéticas, así como el objetivo de defender el conjunto de raíces cristianas de Europa (estos mismos temas se encuentran también en la declaración común del papa i del patriarcado en la reunión del Phanar) pueden parecer inocentes, incluso positivas. En efecto, apuntan a hablar sobre las relaciones humanas en la paz. Por tanto, es importante que, paralelamente, todo esto no dé la impresión que Occidente y la ortodoxia se apoyan hoy sobre las mismas bases, o nos conduzca a olvidar la distancia que separa la tradición ortodoxa de lo que habitualmente se presenta como el llamado “espíritu europeo”. La Europa (occidental) lleva el peso de una serie de instituciones y actos anti-cristianos, como las cruzadas, la inquisición, el tráfico de esclavos y la colonización. Lleva sobre sí la carga de su trágica división con el cisma del protestantismo, la de las guerras mundiales devastadoras y también del humanismo antropocentrista, como así mismo su ateísmo. Todo esto es fruto de las desviaciones teológicas de Roma en relación a la ortodoxia. Una detrás de la otra, las herejías papistas y protestantes han alejado del mundo occidental el humilde Cristo de la ortodoxia, y han entronizado en Su lugar al hombre orgulloso. El santo obispo Nicolas d’Ochrid y Jitcha escribía después de estar en Dachau: “Entonces, ¿qué es Europa? El papa y Lutero… Esto es Europa, íntimamente, ontológicamente, e históricamente”. El bienaventurado Padre Justin Popovitch: “El concilio Vaticano II constituye el renacimiento de todos los humanismos europeos… pues el concilio ha insistido en su adhesión al dogma de la infalibilidad papal”, y añade: “indudablemente, las autoridades y los poderes de la cultura y de la civilización europeas (occidentales) combaten a Cristo”. Es por todo esto que es importante anunciar el humilde ethos de la ortodoxia y sostener las verdaderas raíces cristianas de la Europa unida; las raíces que Europa tiene durante los primeros siglos del cristianismo, en la época de las catacumbas y de los siete concilios ecuménicos. Es deseable para la ortodoxia de no cargar sobre sí los pecados de otros; aún más, a todos los europeos que se han descristianizado en reacción a las desviaciones del cristianismo occidental, no se les ha de dar la impresión que la ortodoxia atada a éste. Eso sería impedir dar testimonio de la ortodoxia está como la auténtica fe en Cristo y única esperanza de los pueblos de Europa.

Es evidente que los católicos romanos se han mostrado incapaces de renunciar a las decisiones de los concilios tardíos (y según ellos “ecuménicos”), que han legitimado el Filioque, el primado del papa, la infalibilidad del papa, la autoridad temporal del papa, la Gracia creada, la Inmaculada concepción de la Madre de Dios, el uniatismo. A pesar de todo esto, nosotros, ortodoxos, seguimos haciendo las visitas “protocolarias”, dando al papa los honores debidos a un obispo ortodoxo y transgrediendo una serie de cánones que prohíben las plegarias comunes, mientras el diálogo teológico hace aguas continuamente y, después de haber sido recuperado de las profundidades, se hunde de nuevo.

Todas las señales conducen a la conclusión que el Vaticano no se orienta hacía un rechazo de sus doctrinas heréticas. Sino únicamente hacía su reinterpretación, en otras palabras, hacía su encubrimiento.

La eclesiología católico-romana varía de una encíclica a otra; después de una pretendida eclesiología “abierta” de la encíclica “Ut Unum Sint”, hasta el exclusivismo eclesiológico de la encíclica “Dominus Jesus”. Conviene señalar que estas dos vías católico-romanas son contrarias a la eclesiología ortodoxa. La consciencia que la Santa Iglesia Ortodoxa tiene de sí misma en tanto que única Iglesia Una, Santa, católica y Apostólica, no reconoce las iglesias y confesiones heterodoxas como “Iglesias Hermanas”. Sólo las iglesias locales ortodoxas participando de la misma fe son “las Iglesia Hermanas”. Ninguna aplicación del término “Iglesias Hermanas” fuera de las Iglesias ortodoxas es teológicamente inadmisible.

El “Filioque” es promovido, por parte católico-romana, como una expresión legítima de la enseñanza sobre la procesión del Espíritu Santo, y presentado teológicamente como equivalente a la doctrina ortodoxa según la cual esta procesión es “solo del Padre”. Esta posición católico-romana es desafortunadamente defendida por algunos de nuestros propios teólogos.

Además, el papa continúa presentando la primacía papal como un privilegio inalienable, lo que se deduce del reciente abandono del título de “Patriarca de Occidente” por el actual papa Benito XVI; esto surge también en su mención del ministerio universal del apóstol Pedro y de sus sucesores durante su homilía en la catedral patriarcal, así como en un reciente discurso que incluía la frase siguiente: “… al seno de la comunión con los sucesores de los apóstoles, donde el sucesor del apóstol Pedro garantiza la unidad visible, la comunidad ucraína católica (es decir uniata), ha preservado viva la tradición sagrada en toda su integridad” (« Katholiki » N°3046/18.4.2006).

El uniatismo es de nuevo reforzado y reafirmado de formas diferentes y variadas, a pesar de desmentidos ocasionales del papa. Esta actitud desprovista de sinceridad, es testimonio, entre otros ejemplos, por la ingerencia provocadora del anterior papa, Juan Pablo II, que llevó el diálogo católico-ortodoxo de Baltimore al fracaso, así como la carta enviada por el papa actual al cardenal Ljubomir Husar, arzobispo uniata de Ukraina. En esta carta del 22. 2. 2006, es puesto en relieve lo que sigue: “Es imperativo que aseguremos la presencia de los dos grandes portadores de la única tradición (el latino y el oriental)... la misión que la Iglesia greco-latina ha iniciado , estando en plena comunión con el sucesor del apóstol Pedro es doble: de una parte, ha de preservar de forma visible la tradición oriental de la Iglesia católica; por otra parte, ha de favorecer la unión de las dos tradiciones, testimoniando que ellas pueden no únicamente coordinarse entre ellas, sinó que ellas constituyen también una unidad profunda en su variedad”.

Vistos bajo este ángulo, los intercambios de amabilidad, así como las visitas del papa al Phanar y la del Arzobispo de Atenas al Vaticano, sin la previa unidad en la fe, terminan por crear, por una parte, falsas impresiones de unidad y, haciendo esto, alejan del mundo heterodoxo la perspectiva de la Iglesia ortodoxa como verdadera Iglesia. Por otra parte, tienen por consecuencia debilitar la conciencia dogmática de muchos ortodoxos. Más aún, empujan a algunos piadosos fieles ortodoxos, inquietos de lo que pasa de forma inoportuna y contraria a los santos cánones, a irse del cuerpo de la Iglesia y a crear nuevos cismas.

Asimismo, con amor por nuestra ortodoxia, pero con sentimiento de dolor por la unidad de la Iglesia, y con el objetivo de preservar la fe ortodoxa de todas las innovaciones, proclamamos a todos, lo que fue proclamado por la synaxis doble de nuestra santa Comunidad de la Santa Montaña el 9/22 de abril de 1980: “Creemos que nuestra santa Iglesia ortodoxa es la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica, poseyendo la plenitud de la Gracia y de la Verdad, y, por ésta razón, una sucesión apostólica ininterrumpida. Por el contrario, la “Iglesias” y “confesiones” de Occidente, habiendo alterado la fe del evangelio, de los apóstoles y de los Padres respecto de muchos puntos, están privados de la Gracia santificante, de los verdaderos misterios y de la sucesión apostólica... El diálogo con los heterodoxos – si tiene como fin informarles sobre la fe ortodoxa, a fin de que volviéndose receptivos a la iluminación divina y que sus ojos se abran, vuelvan a la fe ortodoxa-, no es condenable. Bajo ningún aspecto, el diálogo teológico no ha de ser acompañado de plegarias comunes, de participación en asambleas litúrgicas y cultuales comunes, así como otros actos que den la impresión que nuestra Iglesia ortodoxa reconoce los católicos-romanos como siendo plenamente una Iglesia y el papa como obispo canónico de Roma. Tales acciones confunden el pleroma ortodoxo, y a la vez a los fieles católicos romanos se les da la falsa impresión respecto de lo que de ellos piensa la ortodoxia... Por la Gracia de Dios, la Santa Montaña permanece fiel, - como todo el pueblo ortodoxo del Señor-, en la fe de los santos apóstoles y de los santos Padres, y también en el amor debido a los heterodoxos, que son realmente ayudados cuando los ortodoxos, por su consecuente posición ortodoxa, les muestran la amplitud de su enfermedad espiritual y les indican el modo de sanar. Los intentos de unión del pasado abortados nos enseñan que para una unión durable y de acuerdo a la voluntad de Dios, en la verdad de la Iglesia, es necesaria una preparación y un camino diferentes a los que fueron seguidos en el pasado y que, parece, son seguidos en nuestros días”.

(Firmado por): Todos los representantes y superiores de la Synaxis común de los veinte monasterios de la Santa Montaña del Athos.

miércoles, 21 de mayo de 2008

Santos Emperadores iguales a los Apóstoles Constantino y Elena


Santo Emperador Constantino el Grande, igual a los Apóstoles


El Emperador Constantino el Grande era hijo de Constancio Floro, gobernador de la parte occidental del Imperio Romano, (Galia y Bretaña), y de la Santa Equiapostólica Elena. Por deseo del Emperador Diocleciano, en su adolescencia (a los 18 años) fue alejado de sus padres en calidad de rehén, y vivió en la corte de Nicomedia.


Cuando el Emperador Diocleciano renunció al trono, Constantino volvió a Galia, y en el año 306, después de la muerte del Emperador Constancio fue nombrado emperador. Su madre lo predispuso a tomar el cristianismo. Su padre aunque era pagano, defendía a los cristianos, viendo que estos —eran fieles servidores y dignos habitantes. En la corte de Diocleciano en aquel tiempo cuando todavía la Iglesia no era perseguida había cristianos que ocupaban distintos cargos y Constantino tenia en ellos muchos ejemplos que atestiguaban su honor y lealtad al trabajo.


También él vio los horrores de la persecución y la extraordinaria fortaleza de los confesores de Cristo; ello también lo predispuso en su causa. Posteriormente el mismo Constantino reconoció, que su estadía en la corte de Diocleciano contribuyó mucho para su conversión al cristianismo: “Yo me alejaba de los anteriores gobernantes hasta ahora, decía él, pues veía el salvajismo de sus costumbres.” Por su carácter él era, activo, belicoso, previsor, perspicaz, allegado a todos y generoso. Constantino era un genio mundial y no en vano fue elegido por la Divina Providencia del Señor para realizar un cambio grandioso en el imperio y en todo el mundo.


Durante su reinado el Emperador Constantino luchó en especial contra tres enemigos, y durante ese combate gradualmente, y decididamente se volcó hacia la recepción de la Santa Fe. En el año 308, él con suerte salió de la lucha con el Emperador Maximino Hérculo, y se apuró a expresar su agradecimiento con riquísimas ofrendas en el templo de Apolo. En ello quedó demostrado el rasgo dominante en el carácter de Constantino: a pesar de que todavía seguía siendo pagano, él era una persona religiosa, y el motivo de sus hazañas la dirigía hacia la ayuda del Cielo.


En el año 312 se produjo una guerra nueva entre el Emperador Constantino y el Emperador Majencio. En el transcurso de esta guerra, poco antes del momento decisorio de la misma, en horas del mediodía, cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el occidente (poniente), con sus propios ojos Constantino vio sobre el Cielo una Cruz ilumináda con esta inscripción “Con El Vencerás” (en Griego NIKA). Durante la noche el Señor se le presentó en sueño con el mismo símbolo de la Cruz y le dijo, que con este símbolo él iba a vencer al enemigo. Al día siguiente por orden de Constantino, en todos los emblemas de su tropa fueron hechas las imágenes de la Santa Cruz. Al obtener la victoria sobre Majencio, Constantino, triunfante entró a Roma, y aquí en la plaza ordenó poner su estatua con la Cruz en la mano derecha con la siguiente inscripción “Con este símbolo salvador, yo salvé a la ciudad del yugo del tirano.” Después de esta victoria el Emperador Constantino, junto con su yerno Licinio editó el primer manifiesto, permitiendo a todos profesar el cristianismo sin temor. El segundo manifiesto firmado por él en el año 313, ordenaba la devolución a los cristianos los lugares destinados a los Divinos oficios y todo el patrimonio arrebatado en tiempos de persecución.


Mientras tanto el amigable trato entre el Emperador Constantino y Licinio poco a poco se fue disipando, transformándose en una pelea abierta. Esta lucha definía el destino de los cristianos en el Imperio Romano, pues Licinio, sospechando que los cristianos orientales tenían un apego hacia Constantino, primero comenzó a oprimirlos, luego pasó a una persecución abierta, en cambio Constantino amparaba abiertamente a los cristianos. Ambos emperadores se preparaban a una batalla decisoria, cada uno de acuerdo a su fe. Los oráculos vaticinaban la victoria de Licinio y los cristianos rezaban por Constantino. Dios le otorgó la victoria a Constantino en la batalla cerca de Adrianópolis (322). Licinio perdió el trono y la vida. Constantino se transformó en soberano absoluto del imperio, y el cristianismo salió triunfante.


El Emperador Constantino dedicó toda su vida al bienestar de la Iglesia, y le hizo tanto bien a ella, que tiene merecido la denominacion de Equiapostólico. Desde su época las reparticiones gubernamentales, las normas, el servicio militar, comenzaron a orientarse sobre exigencias, que están contenidas dentro del cristianismo. Se pueden señalar las siguientes medidas y actividades del Emperador Constantino a favor del cristianismo, además de los edictos citados, correlativamente, en el año 314 puso fin a los juegos paganos, (313-315) liberó al clero de las obligaciones ciudadanas, y a las tierras de la Iglesia de los impuestos en general, (315) suprimió la pena de muerte a través de la crucifixión y edito una severa norma contra los judíos, que se sublevaban contra la Iglesia, (316) permitió liberar a los esclavos ante la Iglesia sin formalidades especiales, las cuales eran muy engorrosas en los juicios civiles, (319) prohibió a las personas particulares ofrecer sacrificios a los ídolos, y realizar adivinaciones en sus casas, (321) ordenó festejar el día domingo en todo el imperio, (325) para proteger a las vírgenes cristianas cambió las leyes de los romanos contra el celibato. Concedió a la Iglesia el derecho de recibir donación de bienes, permitió tomar altos cargos gubernamentales a los cristianos, ordenó construir templos cristianos y prohibió introducir en ellos, imágenes y estatuas de emperadores, a usanza de los templos paganos.


El Emperador Constantino encontraba oposición en Roma, en la cual el partido pagano era fuerte. Esta oposición de los paganos se descubrió, en especial cuando se festejaban los 20 años del reinado de Constantino, enfriando sus relaciones con la anterior capital del imperio. Finalmente dejó Roma, y estableció una nueva capital cristiana sobre las orillas del Bósforo, invitando a los obispos cristianos para bendecirla solemnemente, llamándola Constantinopla. En esta nueva capital del imperio en lugar de templos paganos comenzaron a construir templos cristianos, y en vez de estatuas de dioses paganos — imágenes sagradas.


El Emperador Constantino prestó mucha atención a la agitación provocada en la Iglesia, por el cisma de los donatistas y en especial, por la herejía de Arrio, tratando de todas maneras de unir a los divididos. Uno de los grandes méritos de Constantino fue — convocar el primer Concilio Ecuménico en el año 325 en la ciudad de Nicea. Constantino con todo el alma se dedicó a la Iglesia, pero a pesar de ello, de acuerdo a las costumbres de esa época, no se bautizó hasta los últimos días de su vida. Cuando sintió que llegaban los últimos momentos de su vida, entonces piadosamente recibió este gran sacramento, y murió mientras rezaba el día 21 de mayo del año 337. La historia le adicionó a su nombre (el calificativo de) “el Grande.” La iglesia por sus grandes servicios lo denominó “Equiapóstolico”.


Santa Emperatriz Elena, igual a los Apósotes.


En un mesón propiedad de sus padres en Daprasano (Nicomedia) nació pobre en el seno de una familia pagana. Allí pudo, en su juventud, contemplar los efectos de las persecuciones mandadas desde Roma: vió a los cristianos que eran tomados presos y metidos en las cárceles de donde salían para ser atormentados cruelmente, quemados vivos o arrojados a las fieras. Nunca lo entendió; ella conocía a algunos de ellos y alguna de las cristianas muertas fueron de sus amigas ¿qué mal hacían para merecer la muerte? A su entender, sólo podía asegurar que eran personas excelentes.San Ambrosio, que vivió en época inmediatamente posterior, la describe como una mujer privilegiada en dones naturales y en nobleza de corazón.


Y así debía ser cuando se enamoró de ella Constancio, el que lleva el sobrenombre de Cloro por el color pálido de su tez, general valeroso y prefecto del pretorio durante Maximiano. Tenía Elena 23 años al contraer matrimonio. En Naïsus (Dardania) les nació, el 27 de febrero del 274, el hijo que llegaría a ser César de Maximiano como Galerio lo fue de Diocleciano.Pero no todo fueron alegrías. Elena fue repudiada por motivos políticos en el 292 para poder casarse Constancio con la hijastra de Maximiano y llegar a establecer así el parentesco imprescindible entre los miembros de la tetrarquía.


Le costó mucho saberse pospuesta al deseo de poder de su marido, pero esto lo aceptó mejor que el hecho de verse separada de su hijo Constantino que pasó a educarse en el palacio junto a su padre y donde se reveló como un fantástico organizador y estratega.Muerto Constancio Cloro en el 306, Constantino decide llevarse a su madre a vivir con él a la corte de Tréveris. En esta época aún no hay certeza histórica de que su madre fuera cristiana. Sí, cuando -por testimonio de Eusebio de Cesarea- aparezca sobre el sol el signo de la cruz con motivo de la batalla de Saxa Rubra y la leyenda "con este signo vencerás" que dio el triunfo a Constantino y lo hizo único Emperador de Roma, en el 312.


Parece descubrirse la influencia materna en el santo Emperador Constantino tras el Edicto de Milán que prohibía la persecución de los cristianos y los edictos posteriores que terminan vetando el culto a los dioses lares. Agasaja a su madre haciéndola Augusta, acuña monedas con su efigie y le facilita levantar iglesias.


En el 326 Elena está con su hijo en Bizancio, a orillas del Bósforo. Aunque se aproxima ya a los setenta años alienta en su espíritu un deseo altamente repensado y nunca confesado, pero que cada día crece y toma fuerza en su alma; anhela ver, tocar, palpar y venerar el sagrado leño donde Cristo entregó su vida por todos los hombres. Organiza un viaje a los Santos Lugares en cuyo relato se mezclan todos los elementos imaginables pertenecientes al mundo de la fábula por tratarse del desplazamiento de la primera dama del Imperio a los humildes a lejanos lugares donde nació, vivió, sufrió y resucitó el Redentor.


San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Paulino de Nola y Sulpicio Severo refieren que se dedicó a una afanosa búsqueda de la Santa Cruz con resultados negativos entre los cristianos que no saben dar respuesta satisfactoria a sus pesquisas. Sintiéndose frustrada, pasa a indagar entre los judíos hasta encontrar a un tal Judas que le revela el secreto rigurosamente guardado entre una facción de ellos que, para privar a los cristianos de su símbolo, decidieron arrojar a un pozo las tres cruces del Calvario y lo cegaron luego con tierra.


Las excavaciones resultaron con éxito. Aparecieron las tres cruces con gran júbilo de Elena. Sacadas a la luz, sólo resta ahora la grave dificultad de llegar a determinar aquella en la que estuvo clavado Jesús. Relatan que el obispo Demetrio tuvo la idea de organizar una procesión solemne, con toda la veneración que el asunto requería, rezando plegarias y cantando salmodias, para poner sobre las cruces descubiertas el cuerpo de una cristiana moribunda por si Dios quisiera mostrar la Vera Cruz. El milagro se produjo al ser colocada en sus parihuelas sobre la tercera de las cruces la pobre enferma que recuperó milagrosamente la salud.Tres partes mandó hacer Elena de la Cruz. Una se trasladó a Constantinopla, otra quedó en Jerusalén y la tercera llegó a Roma donde se conserva y venera en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén.


Murió Santa Elena sin que sepamos el sitio ni la fecha. Su hijo Constantino dispuso trasladar sus restos con gran solemnidad a la Ciudad Eterna y parte de ellos se conservan en la iglesia Ara Coeli, dedicada a Santa Elena.

Pomenirea Sfintilor, slavitilor, de Dumnezeu incoronatilor si intocmai cu Apostolii, marilor imparati Constantin si Elena.


Marele intre imparati, fericitul si pururea pomenitul Constantin, a fost fiul lui Constantiu Clor si al cinstitei Elena. Si era pe vremea cand crudul imparat Diocletian isi luase insotitori, la carmuirea intinsei imparatii a romanilor, asa incat, partea de rasarit a imparatiei, o carmuia insusi imparatul Diocletian, avand, la randul lui, ca ajutor, pe ginerele sau Galeriu, iar capitala, era poarta Asiei, Nicomidia. Partea de apus avea ca imparat pe Maximian Hercule, insotit de fiul sau, Maxentiu, iar, ca ajutor, pe Constantin Clor, tatal Sfantului Constantin si sotul Sfintei Elena, capitala fiind la Roma. Si avea Constantin, sub stapanirea sa, intinse tinuturi: Galia, Spania si Britania. Dar, pe cand, in toate partile imparatiei, crestinii indurau cele mai crunte prigoniri, in tinuturile sale, Constantin, nu numai ca a oprit orice prigoana impotriva lor, ci, socotindu-i cei mai cinstiti dintre cetateni, ii folosea pe crestini la carmuirea treburilor iparatiei.


Deci, murind bunul Constantin, in locul lui a venit fiul sau, marele Constantin, precum la Roma, in locul lui Hercule, a venit fiul sau, Maxentiu. Si s-a intamplat ca Maxentiu, sa porneasca razboi contra lui Constantin. Si istoriseste episcopul Eusebiu, care a fost duhovnicul lui Constantin, ca, plecand in intampinarea dusmanului sau, imparatul Constantin se ruga, cerand ajutor de la Dumnezeu, inainte de a incepe lupta, stiind ca oastea lui este mai slaba, decat oastea lui Maxentiu. Ca raspuns la rugaciunea lui, Constantin a vazut ziua, in amiaza mare, stralucind pe cer, o cruce luminoasa, pe care scria, cu slove alcatuite din stele: "Prin acest semn vei invinge". Iar, in noaptea ce a urmat, tot el a vazut, in vis, pe Insusi Domnul Iisus Hristos, apropiindu-se de el si indemnandu-l sa-si faca steag ostasesc cu semnul Sfintei Cruci pe el. Deci, chipul cinstitei Cruci, punandu-l pe arme, a mers la Roma si a biruit pe pierzatorul Maxentiu, care, cazand in raul Tibru, s-a inecat, la podul Milvius, in anul 312; si asa, Constantin a eliberat pe cetatenii Romei, de tirania lui Maxentiu.


Incredintat ca, prin biruinta lui a fost ajutat de Dumnezeul crestinilor, fericitul Constantin, a dat in anul 313, ca imparat al Romei, o hotarare, prin care a oprit prigonirea crestinilor si a dat libertate credintei in imparatia romanilor. Actul acesta mare se numeste "Decretul din Milan".
Mai tarziu, fericitul Constantin si-a mutat capitala imparatiei, de la Roma, la Bizant. Deci, a zidit din nou aceasta cetate si, impodobind-o cu tot felul de palate, ca pe o adevarata noua Roma crestina numita, apoi, Constantinopol, dupa numele sau. Aceasta cetate, a fost adusa, de Imparatu; Constantin, lui Hristos, ca o roada a credintei sale (330).


Ca imparat al crestinilor, Constantin a aratat multa ravna si pentru unitatea credintei crestine. Si aceasta s-a vazut pe vremea, ereziei lui Arie, cea mai mare ratacire din viata Bisericii lui Hristos. Arie invata ca Hristos n-a fost Dumnezeu adevarat, imbracat in fire de om si coborat in lume, cum socoteste dreapta credinta, Hristos, pentru el, era numai o creatura trimisa sa izbaveasca omenirea. Si era mare tulburare in Biserica. Deci, intelegand ca numai prin unitatea credintei, Biserica era un mare sprijin pentru unitatea imparatiei, marele Constantin a hotarat tinerea Sinodului de la Niceea, la care el insusi a fost de fata. Aici, episcopii din toata lumea crestina au osandit ratacirea lui Arie si au marturisit dreapta credinta, alcatuind cea mai mare parte din Crez, pe care, de atunci, il rostim si noi, la orice Sfanta Liturghie.


Si a fost ajutat Sfantul Constantin si de evlavia si ravna mamei sale, pe care imparatul a trimis-o la Ierusalim, pentru descoperirea locurilor sfinte din Evanghelii. Si, descoperind locul Golgotei, al Sfantului Mormant si lemnul Sfintei Cruci, imparateasa a zidit, cu imparateasca darnicie, biserica Sfantului Mormant (Anastasis), biserica din Betleem, pe cea din Nazaret si alte sfinte locasuri.
Multe alte fapte de folos credintei lui Hristos au savarsit marele Constantin si maica sa Elena, pentru care s-au invrednicit a se numi "Sfintii cei intocmai cu Apostolii, imparati". Si a murit Sfantul Constantin, dupa ce s-a botezat, la anul 337, cu zece ani in urma mortii mamei sale, Sfanta Elena.

martes, 20 de mayo de 2008

Comienzo de los trabajos de la Asamblea de Obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia


Comienzo de los trabajos de la Asamblea de Obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia

El Pasado 15 de mayo la Asamblea de los Obispos de la Iglesia Ortodoxa Serbia se reunió en sesión regular en la sede patriarcal de Belgrado. El comunicado de la web oficial de la Iglesia Ortodoxa Serbia comunica que la presidencia de la Asamblea fue asumida por Vladika Amphiloque (Radovic), Metropolita de Montenegro y el Litoral, reemlazando así, según prevee el artículo 62 de la Constitución de la Iglesia Ortodoxa Serbia, al patriarca Pavle, hospitalizado por insuficiencia cardiaca y problemas pulmonares. El citado comunicado dice que: “A causa del impedimento de Su Santidad el Patriarca, hospitalizado desde hace tiempo en el Hospital Militar de Belgrado, y según el artículo citado, todos los poderes, derechos y obligaciones del Patriarca son transmitidos al Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Serbia, Así mismo la presidencia de de la Asamblea de Obispos y del Santo Sínodo es confiada al Metropolita de más edad (Vladika Amphiloque). El 19 de Mayo, fiesta de la Traslación de las Reliquias de san Sava de Serbia. Todos los Obispos celebraron la Divina Liturgia presididos por Vladika Amphiloque.

domingo, 18 de mayo de 2008

El Patriarca Pavle es relevado de su cargo


Sábado 17 de mayo de 2008 18:39 GYT BELGRADO (Reuters) El patriarca Pavle, quien encabezó la Iglesia Ortodoxa serbia durante la guerra yugoslava de la década de 1990, fue relevado de su cargo debido a su estado de salud, dijo el sábado la Iglesia en un comunicado.

El Patriarca, de 93 años, fue trasladado al hospital en noviembre del 2007. Antes de eso, había presidido misas y discursos ocasionales, la mayoría sobre Kosovo, la patria ortodoxa de Serbia donde la mayoría albanesa declaró la independencia en febrero.

Un comunicado en la página de internet de la Iglesia dijo que los poderes y tareas del Patriarca Pavle habían sido asumidos por el Sínodo Sagrado, el principal ente de la iglesia. El Obispo más viejo, Vladika Amfilohije, actuará como el presidente del Sínodo.


sábado, 17 de mayo de 2008

Duminica Slabanogului de la Vitezda


Ioan 5, 1-16

După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut. Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă? Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos.